Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

eggrafeite

Δελτία τύπου άλλων φορέων που έχουν ενδιαφέρον.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προς:
1.  Όλες τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας καιι Κλιματικής Αλλαγής (YΠΕΚΑ)

2. Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα

3. Δ/νσεις  ΠΕΧΩ  όλων των Περιφερειών

4. Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

(υπηρεσίες περιβάλλοντος)

 

 

Κοινοποίηση:

1.Γραφ. κ. Υφυπουργών ΠΕΚΑ

2. Γραφ. κ. Γενικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ.

3.Γραφ. Ειδικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ

4. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ :Πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, που αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της συμμετοχής τους στην πολιτική και διοικητική διαδικασία, ρυθμίζεται από το διεθνές και  κοινοτικό δίκαιο και η εφαρμογή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η  Σύμβαση Aarhus «για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα», η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2001 και ο ένας της πυλώνας  αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία,.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επικύρωσε  συνολικά τη Σύμβαση στις 17 Φεβρουαρίου 2005 (απόφαση 2005/370/ΕΚ)και η Ελλάδα την κύρωσε τον Δεκέμβριο 2005 με το Ν. 3422/2005, που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων. (ΦΕΚ Α΄303/2005). Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και σε δραστηριότητες ή μέτρα που έχουν επωφελείς ή δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον, αποτελεί δικαίωμα  για τον κάθε πολίτη της χώρας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και χωρίς την υποχρέωση επίκλησης έννομου συμφέροντος.

Η Σύμβαση δεν αποτελεί μόνο μια περιβαλλοντική συνθήκη· αποτελεί, κυρίως, μια συνθήκη που αφορά στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος.

Η Ε.Ε. στα πλαίσια της εφαρμογής  από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων  του πρώτου πυλώνα της Σύμβασης  Aarhus  εξέδωσε την Οδηγία 2003/4 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση την οποία η Ελλάδα   ενσωμάτωσε  με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ 'αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/06) .

Βάσει της Κ.Υ.Α αυτής ,κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή/και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην εν λόγω ΚΥΑ εξαιρέσεων(άρθρο 4) και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει ο αιτών υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα στις καθοριζόμενες από την ως άνω ΚΥΑ προθεσμίες (άρθρο 3).

Επί πλέον προβλέπεται  το δικαίωμα ένδικης προστασίας του αιτούντος (άρθρο 6) με δυνατότητα προσφυγής του σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία   σε περίπτωση που θεωρεί ότι η δημόσια αρχή  αγνόησε την αίτησή του λόγω παρέλευσης των προθεσμιών ή απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα ή απάντησε πλημμελώς κ.λ.π.

Στην ίδια  ΚΥΑ (άρθρο 7) προβλέπεται επίσης η διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους που κατέχουν  με σκοπό την συστηματική διάδοσή τους. Οι περιβαλλοντικές  πληροφορίες γίνονται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό  μέσω δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν  να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διευκόλυνση των πολιτών κατά  την αναζήτηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την ευχερή πρόσβασή τους σ' αυτές ,φροντίζοντας για την συνεπή τήρηση των παραπάνω διατάξεων.

H YΠΟΥΡΓΟΣ
Τίνα Μπιρμπίλη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Στη Λαμία από 13-15 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το 21ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Στο Συνέδριο αυτό εκλέχτηκε νέα Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία είναι η εξής:
Κώστας Γράψας (Λευκάδα), Γιώργος Τσέκος (Χανιά), Κώστας Βολιώτης (Βόλος), Γιώργος Χρυσόμαλλος (Αθήνα), Νίκος Ασλάνογλου (Βέροια), Πάρης Φούντας (Λαμία) και Ελεάνα Ιωαννίδου (Θεσσαλονίκη).

ΑΠΟΦΑΣΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS

Γαζή 216,  382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS

Tel-Fax:  ++30 24210  20620

site: // www.pandoiko.gr     e-mail: info@pandoiko.gr

Αρ.πρωτ.ΠΑΝΔΟΙΚΟ  11/2009/209

Λαμία, 15 Νοεμβρίου 2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ

13-14-15 Νοεμβρίου 2009,

Λαμία,   Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων

 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή τόσο συνέδρων απ' όλη την Ελλάδα όσο και κοινού πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου το 21ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Το συνέδριο έγινε στη Λαμία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων  σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ

Παρέστησαν η Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης κ. Κ. Μπατζελή, η Ειδ. Γραμματέας του Υπ. Περιβάλλοντος κ. Καραβασίλη, ο ευρωβουλευτής Μ. Τρεμόπουλος οι βουλευτές του νομού Φθιώτιδας κ. Αντωνίου, Τσώνης,  Σταικούρας, ο Νομάρχης κ. Χειμάρας και οι δήμαρχοι Λαμιέων κ. Κοτρωνιάς, Γοργοποτάμου Σπαθούλας, Υπάτης Δ. Καραβάνας, Αγ. Κωνσταντίνου Ε. Ψαθάς και Στυλίδας Α. Σχορετσιανίτη, Μώλου κ. Ε. Τετριμίδας, Αμφίκλειας κ. Τσιτσιμπής., ο κ. Αποστόλου ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ν. Χρυσόγελος ως εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων και ο κ. Λιβανός ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και ο Σ. Καρκάνης, πρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας.

Μήνυμα έστειλε ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μετά την ολοκλήρωση του θεματικού μέρους με θέμα «ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ» οι σύνεδροι ψήφισαν ομόφωνα απόφαση η οποία (συνοπτικά) τονίζει τα ακόλουθα :

Το νερό είναι και οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

Η διαχείρισή του οφείλει να υπακούει στις αρχές της αειφορίας, της διαγενεακής δικαιοσύνης και της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και να γίνεται από δημόσιους ή αυτοδιοικητικούς φορείς. Η διεθνής εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων του πόσιμου νερού είναι σαφώς αρνητική.

Η χώρα μας, αν και ευνοημένη, από πλευράς ποσότητας  ποιότητας υδάτινων πόρων, δεν έχει επιτύχει την διαχείρισή του με βάση τις παραπάνω αρχές.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων, με αυξανόμενο ρυθμό παρατηρούνται προβλήματα ρύπανσης, υπεράντλησης και ταπείνωσης υπόγειων υδροφορέων, υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφορέων, επιβάρυνσης από βαρέα μέταλλα και νιτρικά,   συρρίκνωσης λιμνών, αλόγιστης χρήσης στο γεωργικό τομέα, αδικαιολόγητων απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα. Βάσιμες είναι οι ανησυχίες για κίνδυνο ερημοποίησης εκτεταμένων περιοχών της χώρας, εν όψει και των επιπτώσεων που θα έχει το φαινόμενο της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό (2000/60), η οποία αποτελεί ένα πλήρες και συνεκτικό σχέδιο για την ολοκληρωμένη  διαχείριση του νερού, παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστη.

Διαπιστώνεται πολυδιάσπαση των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση των υδατικών πόρων, και ανεπαρκής συγκρότηση, στελέχωση, και εξοπλισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τα νερά

Είναι αναγκαία μια στροφή πολιτικής που να περιλαμβάνει:

 • ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα νερά.
 • Παύση σχεδίων εκτροπής ποταμών σε άλλη λεκάνη απορροής
 • Καμιά ιδιωτικοποίηση φορέα πόσιμου νερού
 • Ανάσχεση της ρύπανσης, της μόλυνσης με βαρέα μέταλλα και νιτρικά, των πρακτικών αλόγιστης υπεράντλησης
 • Αναδιάρθρωση καλλιεργειών ώστε να μειωθούν οι υδροβόρες
 • Συστηματική ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης
 • Αποφασιστικός ρόλος της αυτοδιοίκησης χωρίς ιδιωτικοποιήσεις,

Η γενιά μας, καταλήγει η απόφαση, έχει την ευθύνη να παραδώσει τους υδάτινους πόρους της χώρας στις επόμενες ακέραιους, αμόλυντους και δημόσιους «κτήμα ες αεί» όλων των Ελλήνων και θεμέλιο του ιδιαίτερα σημαντικού πλούτου βιοποικιλότητας που διαθέτουμε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης και οι λοιποί σύνεδροι που άκουσαν τις εισηγήσεις και έλαβαν μέρος στο διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 21ου συνεδρίου του Δικτύου, που έγινε στη Λαμία, το Νοέμβριο του 2009, συνεκτιμούν και συναποφασίζουν τα ακόλουθα:

Το νερό είναι και οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

Είναι ο κυριότερος πόρος της ανθρώπινης και κάθε άλλης μορφής ζωής, κρίσιμος παράγων της οικονομίας, θεμέλιο της υγιεινής και της ποιότητας ζωής.

Η διαχείρισή του οφείλει να υπακούει στις αρχές της αειφορίας, της διαγενεακής δικαιοσύνης και της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και να γίνεται από δημόσιους ή αυτοδιοικητικούς φορείς. Η διεθνής εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων του πόσιμου είναι σαφώς αρνητική διότι κατά κανόνα οδήγησε σε αύξηση τιμών, στέρηση του νερού από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, ληστρική εκμετάλλευση υδάτινων πόρων.

 

Η χώρα μας, αν και ευνοημένη, αναμφίβολα, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από πλευράς ποιότητας υδάτινων πόρων, δεν έχει επιτύχει την διαχείρισή του με βάση τις παραπάνω αρχές.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων, με αυξανόμενο ρυθμό παρατηρούνται προβλήματα ρύπανσης, υπεράντλησης και ταπείνωσης υπόγειων υδροφορέων, υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφορέων, επιβάρυνσης από βαρέα μέταλλα και νιτρικά,   συρρίκνωσης λιμνών, αλόγιστης χρήσης στο γεωργικό τομέα, αδικαιολόγητων απωλειών στα υδρευτικά δίκτυα. Βάσιμες είναι οι ανησυχίες για κίνδυνο ερημοποίησης εκτεταμένων περιοχών της χώρας, εν όψει και των επιπτώσεων που θα έχει το φαινόμενο της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής.

Γενικότερα συντηρείται μια λογική οικονομικής ανάπτυξης που δεν σέβεται την φέρουσα ικανότητα των υδάτινων πόρων μας.

Αναλυτικότερα:

Η ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό (2000/60), η οποία αποτελεί ένα πλήρες και συνεκτικό σχέδιο για την ολοκληρωμένη  διαχείριση του νερού, ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο με τον ν. 3199/03, κατά τρόπο ανεπαρκή και με ουσιώδεις ελλείψεις, όπως η ρύθμιση της διαχείρισης όχι κατά λεκάνη απορροής αλλά κατά διοικητική περιφέρεια.

Και αυτού όμως του μη πλήρους νόμου η εφαρμογή συναντά μεγάλα εμπόδια και καθυστερήσεις, κυρίως όσον αφορά τα άρθρα 5 (αξιολόγηση ανά λεκάνη απορροής) και 8 (παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων).

Δεν υπάρχει ένα επαρκές Δίκτυο μέτρησης της ποσότητας και ποιότητας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Χιλιάδες παράνομες ή μη ενταγμένες σε διαχειριστικό σχέδιο γεωτρήσεις οδηγούν σε υπεράντληση των υπόγειων υδάτων.

Διαπιστώνεται πολυδιάσπαση των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση των υδατικών πόρων, ανεπαρκής συγκρότηση, στελέχωση, και εξοπλισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών και επιτροπών παρακολούθησης Υδάτινων πόρων,   περιορισμένη δημόσια διαβούλευση με τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών, έλλειψη μακροχρόνιου προγραμματισμού εκ μέρους των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Παρατηρείται αδυναμία των φορέων Αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται με τους ΤΟΕΒ /ΟΕΒ να συγκροτούν και να λειτουργούν ή εποπτεύουν βιώσιμους φορείς διαχείρισης των υδρευτικών και αρδευτικών έργων, με σύγχρονους κανονισμούς άρδευσης και ύδρευσης, με αποτελεσματική και προοδευτική τιμολόγηση ανάκτησης του λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους των έργων και υδάτινων πόρων. Επίσης απουσία επαρκών δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών ελέγχου. Λείπουν ακόμη, δημόσιοι θεσμοί ενίσχυσης και προβολής των καλών πρακτικών στον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Παρατηρείται σοβαρή αφαίρεση πόρων του ΕΣΠΑ από έργα βιολογικών καθαρισμών.

Επιπλέον με ανησυχία παρακολουθούμε τις κινήσεις για την ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας υδάτων της Θεσσαλονίκης.

 

Επομένως, κρίνουμε απαραίτητη μια ουσιαστική στροφή της πολιτικής υδάτων τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα,  που να περιλαμβάνει:

 • Αναθεώρηση του νόμου 3199/03, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά.
 • Στο πλαίσιο αυτό παύση κάθε σχεδίου εκτροπής υδάτων ποταμών σε διαφορετική από τη δική τους υδατική λεκάνη
 • Σαφή πολιτική δέσμευση ενάντια σε σχέδια ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού. Επιβάλλεται η άμεση παύση κάθε κίνησης για ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού της Θεσσαλονίκης,
 • Πολιτικές ανάσχεσης της υποβάθμισης των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών συστημάτων με προτεραιότητα στην απαλλαγή ποταμών και λιμνών από την επιβάρυνση με βαρέα μέταλλα, χημικά και νιτρικά. Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στην αποκατάσταση της ποιότητας των νερών του βοιωτικού Ασωπού και της ίδιας της ύπαρξης της λίμνης Κορώνειας.
 • Διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων και καλής ποιότητας πόσιμου νερού ειδικότερα στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές και διατήρηση καλής ποιότητας των νερών κολύμβησης
 • Συμμετοχή όλων των δήμων της χώρας στην προγραμματική σύμβαση Υπ. Εσωτερικών - ΙΓΜΕ - ΚΕΔΚΕ, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους για ορθολογική διαχείριση των θεμάτων πόσιμου νερού.
 • Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών της χώρας, με προτεραιότητα στις περιοχές με ήδη ορατά προβλήματα υφαλμύρωσης υδάτων και ημιερημοποίησης εδαφών και με έμφαση στην εναρμόνιση γεωργίας - κτηνοτροφίας και περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Διαρκής ευαισθητοποίηση του κοινού σε καλές πρακτικές εξοικονόμησης και υπεύθυνης χρήσης του νερού ώστε να στοχεύουμε προοπτικά σε «μηδενικό υδατικό αποτύπωμα».

Οι οργανώσεις του ΠΑΝΔΟΙΚΟ θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των υδάτινων σωμάτων της χώρας, θεμελιώδους κεφαλαίου για την βιοποικιλότητα της χώρας μας και για την εξασφάλιση του κυριότερου πόρου για την ποιότητα ζωής της κοινωνίας μας. Θα συνεχίσουμε διατυπώνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για την αειφορική τους διαχείριση.

Θεωρούμε ότι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι και πρέπει να παραμείνει αποφασιστικός στη διαχείριση του πόσιμου νερού και ότι, σε συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών, οι φορείς της επιβάλλεται να αναβαθμίζουν σταθερά την ικανότητα τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και βιώσιμα τους υδάτινους πόρους κάθε περιοχής, για όλους τους πολίτες, χωρίς υποταγή σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Η γενιά μας έχει την ευθύνη να παραδώσει τους υδάτινους πόρους της χώρας στις επόμενες ακέραιους, αμόλυντους και δημόσιους «κτήμα ες αεί» όλων των Ελλήνων και θεμέλιο του ιδιαίτερα σημαντικού πλούτου βιοποικιλότητας που διαθέτουμε.

ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ:

ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ!

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΟΥ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Λαμία 14 Νοεμβρίου 2009

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΠΟ : Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Δημιουργία δικτύου περισυλλογής και ανακύκλωσης φαρμάκων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Εισαγωγή

Η ανακύκλωση φαρμάκων αποτελεί πάγια δραστηριότητα πολλών ευρωπαϊκών χωρών εδώ και χρόνια. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, τα φάρμακα τα οποία απορρίπτονται ανεξέλεγκτα ή οδηγούνται στις χωματερές αποτελούν δυνητική εστία σοβαρής ρύπανσης στο περιβάλλον. Αντιβιοτικά, παυσίπονα, αλοιφές κτλ παράγουν κατά την αποικοδόμηση τους τοξικές ουσίες που ενδέχεται να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα[1].

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Δανία και τη Σουηδία οι 27 από τις 100 πιο διαδεδομένες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων ανιχνεύτηκαν στο περιβάλλον! Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 500 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων. Από αυτά ένα ποσοστό 5 - 10% πετιούνται αχρησιμοποίητα ή ληγμένα!

 

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην χώρα μας η πιο γνωστή και συντονισμένη προσπάθεια περισυλλογής και ανακύκλωσης φαρμάκων είναι αυτή του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ) Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής 600 μέλη - φαρμακεία[2] από την Θεσσαλονίκη αλλά και τη Φλώρινα, την Καστοριά, τις Σέρρες κ.α. είπαν το ναι στην ανακύκλωση τοποθετώντας ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Από το φθινόπωρο του 2008 παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα και οι ΣΥ.ΦΑ. Καβάλας και Ροδόπης. Τα φάρμακα συλλέγονται από τους οδηγούς-διανομείς των ΣΥ.ΦΑ. και συγκεντρώνονται στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης. Από κει, μια φορά τον χρόνο, αποστέλλονται σε ειδικά κέντρα της Γερμανίας και του Βελγίου για καταστροφή. Μετά από 3-6 μήνες εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο αποστέλλεται στον ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης. Οι 600 κάδοι κόστισαν 25.000€, ενώ η αποστολή ενός κιλού φαρμάκων στο εξωτερικό κοστίζει 2€. Μόνο για το 2008 η συγκέντρωση φαρμάκων ξεπέρασε τον 1,5 τόνο. Δεδομένου του ότι στην Ελλάδα λειτουργούν 11.000 φαρμακεία, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην ανακύκλωση χαρτοκιβωτίων (περίπου 8 τόνοι /μήνα!) και στην επιδότηση (50%) αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας με χάρτινη, για όσα φαρμακεία-μέλη το επιθυμούν.

 

Προτάσεις

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Ν. Κοζάνης, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη σχετική πρωτοβουλία από τον ΣΥ.ΦΑ.  Κοζάνης, καθώς επίσης δεν υπάρχουν φαρμακεία  που να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα εκτός ελαχίστων και αφανών περιπτώσεων.

 

Προτείνουμε:

 

 • Στο Νομάρχη Κοζάνης κ Δακή, ως φαρμακοποιό, να αναλάβει την πρωτοβουλία συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να πάρει σάρκα και οστά αντίστοιχο εγχείρημα και στο νομό μας
 • Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να προωθήσει την πρόταση και στους υπόλοιπους νομούς Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση του προγράμματος σε κάποια από τις δράσεις - μέτρα του ΕΣΠΑ
 • Στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης να βοηθήσει μέσω των Δήμων στη δημιουργία μικρών υποδομών συλλογής φαρμάκων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Στο ΣΥΦΑ Κοζάνης να συνεργαστεί ενεργά και να ενημερώσει τα μέλη του για τη διαδικασία της ανακύκλωσης
 • Στη ΔΙΑΔΥΜΑ, η οποία διαθέτει εμπειρία στην ανακύκλωση, να συμβάλει στο στήσιμο των σχετικών υποδομών σε συνεργασία με τους τοπικούς ΣΥ.ΦΑ .
 • Στην ΑΝ.ΚΟ να εκπονήσει (σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ) μελέτη κόστους - οφέλους, σχετικά με την δυνατότητα δημιουργίας, πιστοποιημένου κέντρου καταστροφής φαρμάκων (πιθανή πρόταση για το ΕΣΠΑ). Το κόστος αποστολής φαρμάκων στο εξωτερικό (2€ / κιλό) είναι αρκετό υψηλό, και συνεπώς είναι προτιμότερο να μην εκρεύσει ως συνάλλαγμα στο εξωτερικό, αλλά να επενδυθεί στην εν λόγω μονάδα διαχείρισης ληγμένων φαρμάκων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
 • Στο ΤΕΙ ΔΜ να συνεισφέρει μέσω της ανάθεσης σχετικής πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.
 • Στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Κοζάνης να στηρίξει μέσω των μελών του και των ενεργειών του το πρόγραμμα.
 • Στους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» και τους «Γιατρούς του κόσμου» να μεριμνήσουν για τη διάθεση των μη ληγμένων φαρμάκων σε φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου.

 

Είμαστε ανοικτοί στις θέσεις και τις προτάσεις που θα προκύψουν, συνεχίζοντας αυτό το διάλογο που μόλις άρχισε.

 

Κοζάνη, 6/11/2009

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

 

Πίνακας αποδεκτών

 1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 2. Νομάρχης Κοζάνης
 3. ΔΙΑΔΥΜΑ
 4. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.)
 5. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 6. Τοπική Ένωση Δήμων και κοινοτήτων (ΤΕΔΚ)  Ν. Κοζάνης
 7. ΣΥ.ΦΑ. Κοζάνης
 8. «Γιατροί χωρίς Σύνορα» και «Γιατροί του κόσμου»
 9. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Κοζάνης*


[1] Σύμφωνα με το ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας) όλα τα φάρμακα, κυρίως τα αντιβιοτικά, τα αντικαρκινικά και οι ορμόνες, επιβαρύνουν με επικίνδυνες χημικές ουσίες το περιβάλλον (έδαφος και υδροφόρο ορίζοντα.)

 

[2] Τα νούμερα αφορούν δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέχρι και το καλοκαίρι του 2009.

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Κράτους της Τουρκίας

Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για τον πυρηνικό σταθμό στο Άκκουγιου ;

 

Το Συμβούλιο του Κράτους της Τουρκίας, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ακύρωσε με χθεσινή του απόφαση άρθρα του Κανονισμού περί δημιουργίας  πυρηνικών σταθμών, μετά από προσφυγή που είχε καταθέσει η Ένωση Επιμελητηρίων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών της Τουρκίας. Με την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μεχμέτ Σογαντζί, ο διαγωνισμός που είχε προκηρύξει η τουρκική Κυβέρνηση για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου της Τουρκίας, και στον οποίο κατατέθηκε μόνο μία προσφορά από ρωσοτουρκική κοινοπραξία, έχει χάσει κάθε νομική βάση και πρέπει να ακυρωθεί.

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου χαιρετίζει  αυτή την εξέλιξη. Χαιρετίζει την επίμονη δουλειά των φορέων και των πολιτών στη γειτονική χώρα, που αγωνίζονται για την αποτροπή εγκατάστασης πυρηνικών σταθμών στην πατρίδα τους. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του σ αυτόν τον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ακόμα μία φορά με τον πλέον πειστικό τρόπο οτι καμία ενέργεια στην κατεύθυνση της εξάλειψης της πυρηνικής απειλής δεν πάει χαμένη. Κάθε εμπόδιο στην πυρηνική βιομηχανία και τους υποστηρικτές της είναι προς όφελος του Περιβάλλοντος, της Ειρήνης, της Ζωής.

«Πριν 10 μέρες είχαμε ένα χτύπημα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βουλγαρίας στο Μπέλενε, μετά την αποχώρηση της γερμανικής RWE, που είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση του 49% του έργου. Χθες μετά από προσφυγή της Ένωσης Επιμελητηρίων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών της Τουρκίας είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία ο διαγωνισμός για τον πυρηνικό σταθμό στο Άκκουγιου μένει στον αέρα. Είναι αναμφίβολα σημαντικές εξελίξεις, αλλά δεν αρκούν. Είναι τώρα ο καιρός να αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση Διεθνείς Πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής. Πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και στην καταστροφή των πυρηνικών όπλων στην ευρύτερη περιοχή, για την υλοποίηση του οράματος για μιά Μεσόγειο και Μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΠΜ Θανάσης Αναπολιτάνος.

21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

21ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ

Λαμία 13-15 Νοεμβρίου 2009

Θέμα: Το Νερό ως Κοινωνικό Αγαθό

Έναρξη: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων στη διεύθυνση Λεωνίδου 9-11 στο κέντρο της  Λαμίας.

ΠΑΠΑΛΑ ΜΠΕΛΕΝΕ

Ρόδος, 29-10-2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποχώρησε και ο γερμανικός κολοσσός RWE

Πολύ κοντά στην οριστική ματαίωση του πυρηνικού προγράμματος στο Μπέλενε της Βουλγαρίας

Σημαντική νίκη της επίμονης δουλειάς περιβαλλοντικών οργανώσεων

 

Με χθεσινή της επιστολή προς τη Βουλγαρική Επιχείρηση Ενέργειας, η γερμανική εταιρεία RWE ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το πρόγραμμα κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Μπέλενε της Βουλγαρίας, επικαλούμενη  αμφιβολίες για την αποδοτικότητα του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε οτι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το 49% του έργου.

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου χαιρετίζει  αυτή την εξέλιξη ως μία λαμπρή επιτυχία του αντιπυρηνικού κινήματος. Για πάνω από τέσσερα χρόνια πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Τουρκία  και από πολλές χώρες απ όλο τον Κόσμο συντονίζουν τα βήματά τους δουλεύοντας με επιμονή και πίστη για την ματαίωση του επικίνδυνου αυτού προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό οτι 12 τουλάχιστον μεγάλες διεθνείς Τράπεζες είχαν αρνηθεί τα τελευταία χρόνια να χρηματοδοτήσουν το έργο μετά από ενημέρωση που είχαν για το ρίσκο του προγράμματος.

«Είναι μιά μεγάλη νίκη! Το γεγονός αυτό αποδεικνύει οτι η πυρηνική επιστροφή δεν είναι αναπόφευκτη. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι και υπερήφανοι καθώς συμμετείχαμε  κι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας σ αυτή την εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική ανακοίνωση εκ μέρους της Βουλγαρικής Κυβέρνησης της ματαίωσης του προγράμματος στο Μπέλενε, που φαίνεται να είναι πλέον κοντά. Ελπίζουμε η εξέλιξη αυτή να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις για τη ματαίωση κι άλλων πυρηνικών προγραμμάτων στην περιοχή, με πρώτο αυτό του Άκκουγιου στα νότια παράλια της Τουρκίας» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΠΜ Θανάσης Αναπολιτάνος.

Η κατασκευή του πυρηνικού προγράμματος στο Μπέλενε άρχισε το 1985. Ευθύς εξ αρχής υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για τη χωροθέτηση του σταθμού. Το πρόγραμμα σταμάτησε το 1991 για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Το 2003 η τότε Βουλγαρική Κυβέρνηση αποφάσισε να κατασκευάσει στην ίδια θέση δύο  καινούργιους αντιδραστήρες των 1000 MW και ανέθεσε την κατασκευή τους στη ρωσική εταιρεία Atomstroyexport. Η νεοεκλεγμένη Κυβέρνηση που ανέλαβε τον Ιούλιο 2009 παρά τις επιφυλάξεις που έχει  διατυπώσει για το πρόγραμμα, ανέθεσε πρόσφατα σε Σύμβουλο την εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων για το Μπέλενε. Η εκτίμηση για το κόστος κατασκευής του προγράμματος στο Μπέλενε ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η ελευθερία της αγοράς και ο ανταγωνισμός των εταιρειών ή δεν λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών ή λειτουργούν με στρεβλώσεις.                                                 Ενώ οι αυξήσεις του πετρελαίου ενσωματώνονται αμέσως στις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνουν τον καταναλωτή, οι μειώσεις είτε δεν ενσωματώνονται καθόλου είτε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος τους επηρεάζει την τελική τιμή.

Τι πρέπει  να γνωρίζουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε και να εξοικονομούμε χρήματα και να εξασφαλίζουμε την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης;

Τιμή Η τιμή του πετρελαίου διαφοροποιείται έστω και οριακά από πρατήριο σε πρατήριο, και είναι χαμηλότερη για μεγαλύτερες ποσότητες. Η έρευνα στην αγορά είναι απαραίτητη

Ποιότητα Το χρώμα του πετρελαίου πρέπει να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό. Εμπιστευόμαστε και επιλέγουμε προμηθευτές που γνωρίζουμε

Μέτρηση δεξαμενής Δεν εμπιστευόμαστε το μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής μας Υπολογίζουμε, με ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής, πολλαπλασιάζοντας το εσωτερικό μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το εσωτερικό πλάτος της (π.χ. 1,00 μέτρο) επί 10 λίτρα δηλαδή: 2 x 1 x 10  = 20  λίτρα.   Αντίστοιχα σε  κάθε εκατοστό ύψους  δεξαμενής εσωτ. διαστάσεων 1,00Χ1,00 αντιστοιχούν 10 λίτρα.

Παραλαβή πετρελαίου Για την παραλαβή εξουσιοδοτούμε άτομα, τα οποία να γνωρίζουν τη διαδικασία. Μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου που έχει από πριν η δεξαμενή μας και το ύψος μετά την παράδοση αφού κατασταλάξει ο αφρός ( 5-6 λεπτά). Η μέτρηση γίνεται βάζοντας κάθετα στη δεξαμενή μια  βέργα και μετρώντας το ύψος, μέχρι το σημείο που είναι βρεγμένη.  Την ποσότητα που παραλάβαμε την βρίσκουμε αν πολλαπλασιάσουμε τη διαφορά των υψών πριν και μετά τη παραλαβή σε εκατοστά, με τα λίτρα ανά εκατοστό της δεξαμενής μας π.χ. (95εκ.-15εκ.)Χ10λίτρα

Πληρωμή Πληρώνουμε εφόσον αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής-πληρωμής το ύψος που μετρήθηκε πριν και μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα. Προσέχουμε να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, ώρα παράδοσης κ.λ.π.). Σε κάθε άλλη περίπτωση σημειώνουμε τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη». Έτσι διατηρούμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας 

Η σωστή συντήρηση Η συντήρηση του συστήματος θέρμανσης είναι υποχρεωτική (Ν. 54678/1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά, πέρα απ' αυτό, ένα καλά συντηρημένο και ρυθμισμένο σύστημα θέρμανσης εγγυάται ασφαλή λειτουργία και εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος καυσίμου, μικρότερη εκπομπή ρύπων, μεγαλύτερη απόδοση.  Ο κατάλληλος χρόνος για συντήρηση είναι ο Απρίλιος-Μάιος και αυτή γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς, από τους οποίους ζητάμε τη συμπλήρωση του ειδικού φύλλου ελέγχου, ώστε να έχουν την ευθύνη καλής λειτουργίας. Δεν αφήνουμε τον καυστήρα πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιμα, γιατί έτσι καταστρέφεται η αντλία και το μπεκ

Κάνουμε οικονομία

Η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Κλείνουμε τα σώματα στους

χώρους που δεν χρησιμοποιούμε, κλείνουμε το σύστημα όταν απουσιάζουμε,

ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία σε λογικά επίπεδα ( 18- 19°C). Ένας βαθμός θερμοκρασίας λιγότερος σημαίνει οικονομία 8% σε πετρέλαιο. Δεν καλύπτουμε τα θερμαντικά σώματα με καλύμματα, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.     

Απλές Συμβουλές για Θερμομόνωση
Για να μειώσουμε τις απώλειες θερμότητας και να πετύχουμε 15-40% εξοικονόμηση ενέργειας:
1. Κλείνουμε τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητες ταινίες ή σιλικόνη
2. Αερίζουμε το σπίτι μας τις ζεστές ώρες της ημέρας πριν ανοίξουμε τη θέρμανση

3. Κλείνουμε τα εξώφυλλα (παντζούρια) και τις κουρτίνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα στο χώρο
4. Προσθέτουμε θερμομόνωση στην οροφή του κτιρίου και αντικαθιστούμε τα παράθυρα με μονά τζάμια με νέα θερμομονωτικά με διπλά τζάμια.         Σε 2-3 χρόνια θα έχουμε κάνει απόσβεση
5. Για ζεστό νερό χρησιμοποιούμε ηλιακό συλλέκτη και όχι πετρέλαιο ή ρεύμα

Το πετρέλαιο δεν ανήκει στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξοικονομούμε χρήματα και προστατεύουμε το περιβάλλον

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης


Τοπικιστικά μπαϊράκια εναντίον των ανεμογεννητριών

Η προώθηση της αιολικής ενέργειας συχνά δημιουργεί αντιδράσεις (ειδικά στα νησιά), οι οποίες σχετίζονται με τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την αισθητική του τοπίου.

Κατανοητές οι ενστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται απόλυτα στην περίπτωση των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες άνευ όρων και ορίων επιχειρούν να κατακυριεύσουν τα νησιά και να τα μεταβάλουν σε «αεροπλανοφόρα ανεμογεννητριών».

Όμως από το σημείο αυτό μέχρι την παντελή απόρριψη των μικρών αιολικών πάρκων ή των πλωτών εγκαταστάσεων ή οποιασδήποτε ανεμογεννήτριας υπάρχει μεγάλη απόσταση. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ολικής άρνησης που μεγαλοποιεί την παραμικρή επίπτωση και δημιουργεί μια αδιέξοδη κινδυνολογία σε βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Σε όσους λοιπόν πολίτες των νησιών (και άλλων τουριστικών περιοχών αντιδρούν) εκ προοιμίου στις ανεμογεννήτριες έχουμε να πούμε τα εξής:

Σπανίως υπάρχουν στην τεχνολογία και στη ζωή ιδανικές λύσεις. Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες λύσεις. Στην Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κατά 60 % από λιγνιτικές θερμοηλεκτρικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες κυρίως στο Ν. Κοζάνης, ενώ οι ΑΠΕ καλύπτουν μόλις το 6 %. Συμφωνούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν κάποιες παρενέργειες, αλλά πολύ μεγαλύτερες δημιουργούν οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Μόνο που όσοι έχουν μακριά από «την αυλή τους» τα ορυχεία και τις θερμοηλεκτρικές μονάδες δεν κατανοούν ή δεν αισθάνονται άμεσα τις βαριές επιπτώσεις τους στους τόπους παραγωγής, αλλά και σε όλο τον πλανήτη.

 

Πέραν του πόσο υποκειμενικά βλέπει το θέμα ο καθένας μας (Κοζανίτης ή νησιώτης), οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας επιβάλουν μέχρι το 2020 να καλύψουμε το 35 % της ηλεκτροπαραγωγής μας με ΑΠΕ, στόχος μάλλον άπιαστος και για τον πιο αισιόδοξο. (Ακόμη κι αν κυβερνήσει το ... Αιολικό Κόμμα αποκλείεται να εγκαταστήσουμε 10.000 αιολικά MW).

Μέχρι  όμως να αποφασίσουμε που και πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν, ένας νομός, ο νομός Κοζάνης, θα «καίγεται» για να φωτιστούν οι υπόλοιποι.

Θα πρέπει να γνωρίζουν, λοιπόν, όσοι ενισχύουν τον αντι-αιολικό παροξυσμό ότι για κάθε αιολικό μεγαβάτ που ΔΕΝ εγκαθίσταται, κάποιοι  άλλοι την πληρώνουν δίπλα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Είναι όλοι αυτοί που πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές, είναι τα εξαθλιωμένα θύματα του φαινόμενου του θερμοκηπίου που δημιουργήσαμε εμείς οι χορτασμένοι, είναι οι στρατιές των περιβαλλοντικών προσφύγων που ξεριζώνονται, γιατί ο «πολιτισμένος» κόσμος ακολούθησε ένα ενεργειακό μοντέλο που δημιούργησε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και εξόντωσε τους φυσικούς πόρους του τρίτου κόσμου.

Είναι επίσης, για να έλθουμε στα καθ' ημάς, και οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Κοζάνης - Πτολεμαΐδας,  οι οποίοι 60 χρόνια υφίστανται τις οδυνηρές επιπτώσεις ενός -χρεοκοπημένου πλέον- ενεργειακού μοντέλου, που έχει κατατάξει το νομό Κοζάνης στους πιο βρώμικους της Ευρώπης και έχει μετατρέψει τους κατοίκους σε πολίτες Β'κατηγορίας.

Για του λόγου το αληθές αναφέρουμε :

Ø      ότι από το 1955 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί οι ασθένειες του άνω αναπνευστικού (αλλεργίες, βρογχίτιδες, ρινίτιδες) αλλά και η θνησιμότητα λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων

Ø      ότι οι σταθμοί της ΔΕΗ στον Αγ. Δημήτριο και στην Καρδιά από πλευράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  κατέχουν την 1η και 2η θέση των πιο ρυπογόνων βιομηχανιών σε όλη την Ευρώπη !

Ø      ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση φιγουράρουμε μαζί με τους Πορτογάλους στην 1η θέση των πιο βρώμικων ενεργειακά χωρών και έχουμε αυξήσει περισσότερο από κάθε άλλο τις εκπομπές του CO2 (27 %  σε σχέση 1990)

Ø      ότι εκεί που αναπτύσσονται τα ορυχεία εξαφανίζονται τα υπόγεια νερά και τα παραγωγικά εδάφη, ενώ πλήττεται καίρια και ο τουρισμός.

 

Με άλλα λόγια, ο Ν. Κοζάνης θα συνεχίσει να θυσιάζεται και να αντιμετωπίζεται ως η «πρίζα» της χώρας, όσο καθυστερούν οι ΑΠΕ.

 

 

Ο ενεργειακός συγκεντρωτισμός δεν χωρά στον 21ον αιώνα

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Η υπερσυγκέντρωση στην παραγωγή ρεύματος έχει πολλαπλές στρεβλώσεις και κοστίζει ακριβά: Πληρώνουμε πολλά:

¾    για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς από την Κοζάνη σε κάθε γωνία της χώρας

¾    για την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων προς τα νησιά

¾    για τις απώλειες μεταφοράς ρεύματος που μπορεί να φτάνουν και το 10 %.

Και η επιβάρυνση κατανέμεται επί δικαίων και αδίκων. Δεν ξέρουμε τι θα έλεγαν οι κάτοικοι των νησιών, αν χρεώνονταν το κόστος της μεταφοράς του ρεύματος από την Κοζάνη, όπως π.χ χρεώνονται το αυξημένο κόστος μεταφορικών της βενζίνης . Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι επιδοτούν την ακριβή (λόγω μεταφοράς)  κιλοβατώρα των νησιών. Επιδοτούμε όλοι μας  τις άγονες γραμμές (καλώς), αλλά όχι και το ηλεκτρικό ρεύμα,  όταν τα νησιά διαθέτουν αστείρευτες και φτηνές πηγές παραγωγής του.

Η τιμή της κιλοβατώρας δεν θα έπρεπε να είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα. Αν ίσχυε αυτό, τότε θα βλέπαμε πόσο θα επιδίωκαν όλοι να αναπτύξουν τα τοπικά ενεργειακά δυναμικά (ήλιος, αέρας, βιομάζα, γεωθερμία) και να μην περιμένουν «το μάννα εξ ουρανού».

 

Μέχρι τώρα τα νησιά βασίζονταν σε εισαγόμενες πηγές ενέργειας και ελάχιστα νοιάζονταν για την ενεργειακή τους αυτάρκεια. Απλώς κάθε τόσο ζητούσαν περισσότερη ισχύ (όπως και νερό / πολεοδομικές παρεκκλίσεις, κλπ) για να εξυπηρετήσουν έναν ενεργοβόρο και αδηφάγο τουρισμό, που  γιγαντώνονταν καθ΄ υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τους.

 

Τα νησιά όμως έχουν ένα τεράστιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό και πρέπει να συμβάλουν παράγοντας περισσότερο από όσο χρειάζονται, ώστε να  εξάγουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εφόσον βέβαια δεν  υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές παρενέργειες. Δεν εννοούμε φυσικά να γίνουν «δάση ανεμογεννητριών», όπως θα ήθελαν ο «Μυτιληναίος»,  η «Iberdola» και η «Ρόκα», ούτε να γεμίσει το Αιγαίο από υπόγεια καλώδια. Δεν καταλαβαίνουμε όμως γιατί να μην στείλουν τα κοντινά νησιά (Σκύρος, Άνδρος, κλπ)  ρεύμα στη Στερεά Ελλάδα και γιατί να μην εξάγει η Σάμος ρεύμα στην Τουρκία (αντισταθμίζοντας έτσι μέρος των εισαγωγών μας από άλλες γειτονικές χώρες).

 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουμε την απαίτηση προκειμένου να προχωρήσουν οι ΑΠΕ να εξοντωθούν οι προστατευόμενες περιοχές ή να μαγαριστούν οι αρχαιολογικοί χώροι.

Δεν μπορεί όμως να διαμαρτύρεται η Σέριφος ή η Μύκονος και να αρνούνται τις ανεμογεννήτριες, επειδή θα έχουν  μερικές επιπτώσεις στον τουρισμό ή επειδή θα υπάρξουν κάποιες παρενέργειες στην ορνιθοπανίδα. Στο κάτω - κάτω για κάθε πτηνό που τραυματίζεται από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, χιλιάδες άλλα πεθαίνουν όταν πετούν πάνω από μια περιοχή που παράγει 26.000.000 κ.μ θανατηφόρα καυσαέρια την ώρα (!), όπως η Κοζάνη.

Καλά θα ήταν ήταν  να μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και τα δύο.  Όταν όμως είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε, ας επιλέξουμε  «το μη χείρον». Όχι μόνο για μας, αλλά και το .. γείτονα

 

Οκτώβριος 2009

Πληροφ. Λ. Τσικριτζής elsa@teikoz.gr

 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Παγκόσμια ημέρα διατροφής (16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Η κακή διατροφή αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με δύο όψεις. Από τη μία στον τρίτο κόσμο, πεθαίνουν κάθε μέρα 40.000, κυρίως παιδιά, από πείνα και  εξαθλίωση. Απ' την άλλη στις αναπτυγμένες χώρες, πεθαίνουν από το πολύ ή το ακατάλληλο φαγητό.

Διατροφικά προβλήματα

 • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Είναι μια χρόνια νόσος που σχετίζεται κυρίως με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Θεωρείται νόσος της «αφθονίας» και ξεκινά από την παιδική ηλικία, όταν και διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειες
 • ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Αποκαλείται και «σιωπηλός δολοφόνος και προκαλεί εμφράγματα και εγκεφαλικά. Αποφεύγουμε το αλάτι, τα σνακς (πατατάκια, γαριδάκια κ.λπ.), τα γεύματα σε "fast - food", τα παστά, τα αλλαντικά, τα αλμυρά τυριά και γενικά τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
 • ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2. Είναι «ύπουλη» ασθένεια διότι μπορεί να υπάρχει για χρόνια χωρίς να προκαλεί συμπτώματα αλλά προκαλώντας βλάβες σε καρδιά, εγκέφαλο και νεφρά. Προσοχή στη ζάχαρη, τα γλυκά, τα παγωτά, τα αναψυκτικά, τους χυμούς και τις μαρμελάδες.
 • ΛΙΠΟΣ-ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ. Προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση, υπέρταση, εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, αλλά και καρκίνο στομάχου και παχέος εντέρου. Αποφεύγουμε ζωικά λίπη, αλλαντικά, αυγά, βούτυρα, πίτσες, πλήρη γαλακτοκομικά. Προτιμάμε άπαχα λευκά κρέατα
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ Η σωρευτική πρόσληψη συντηρητικών ενοχοποιείται για σοβαρά προβλήματα υγείας , ακόμα και καρκινογενέσεις. Όλα τα έτοιμα γεύματα, καθώς και τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά περιέχουν πληθώρα συντηρητικών (τα αποκαλούμενα Ε)
 • ΑΛΚΟΟΛ. Προκαλεί γαστρίτιδα, έλκη, κίρρωση του ήπατος, αλλά και τροχαία ατυχήματα. Περιορίζουμε την κατανάλωση του αλκοόλ στα 1-2 ποτήρια κόκκινο κρασί την ημέρα
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Δεν είναι αθώα, ειδικά σε περιπτώσεις αθλητών που κάνουν συστηματική πρόσληψη ύποπτων παρασκευασμάτων. Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, μας προσδίδει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε
 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ. Οι συνεχείς αποκαλύψεις για διατροφικές βόμβες που μας σερβίρουν οι κερδοσκόποι απαιτούν συνεχείς αιφνιδιαστικούς, προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, από ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών.
 • ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ Οι μεταλλαγμένοι ή γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ενοχοποιούνται για επικίνδυνες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στην υγεία μας όσο και στο περιβάλλον. Διαβάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων

Οδηγός σωστής διατροφής .

 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Είναι αυτή που έκανε τους παππούδες μας να τα εκατοστήσουν. Ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, γάλα άπαχο, ψάρια.
 • ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Η σωστή διατροφή, πρέπει να περιλαμβάνει 50 - 65% υδατάνθρακες ανάλογα με τις θερμίδες που χρειαζόμαστε. Πηγή υδατανθράκων είναι τα λαχανικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα φρούτα, τα όσπρια, το ρύζι, οι πατάτες, το μέλι κ.λπ
 • ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Τρώμε σπιτικά φαγητά βραστά, ψητά και στη σχάρα και αποφεύγουμε τα τηγανητά.
 • ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. Η πρόσληψη σε καθημερινή βάση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα, ξηροί καρποί, δημητριακά, λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης, είναι σημαντική για τη σωστή διατροφή μας.
 • ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε, για να απολαύσουμε το γεύμα μας. Δεν πρέπει να τρώμε γρήγορα.
 • ΝΕΡΟ. Πίνουμε 2 λίτρα νερό την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα και όχι κατά τη διάρκεια τους. Πίνουμε επίσης φυσικούς χυμούς, τσάι κ.λπ., όχι, όμως, αναψυκτικά με ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά.
 • ΜΙΚΡΑ ΓΕΥΜΑΤΑ. Με τα συχνά, μικρά γεύματα αποφεύγουμε τη συσσώρευση λίπους.
 • ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Προετοιμάζουμε το κολατσιό των παιδιών στο σχολείο από το σπίτι ώστε να αποφεύγουν τα «έτοιμα» παρασκευάσματα του κυλικείου
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Τα προτιμούμε γιατί έχουν υψηλή διατροφική αξία, προασπίζουν την υγεία μας και προστατεύουν το περιβάλλον
 • ΑΣΚΗΣΗ. Το απαραίτητο συμπλήρωμα μιας σωστής διατροφής, είναι η άσκηση. Μόλις μισή ώρα βάδισμα την ημέρα, έχει ευεργετικές συνέπειες στην σωματική και πνευματική ευεξία μας.

 

Καταναλωτές προσοχή!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   35/15-10-2009

16 Οκτωβρίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑ(Σ)ΤΡΟΦΗΣ

Προς:  ΜΜΕ, ΜΚΟ, Κόμματα - Βουλευτές

Υπουργούς-Υφυπουργούς ,  ΟΤΑ

 

Όταν μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν.

Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφονται, μένουν χέρσες

Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες δύο χημικές ουσίες.

Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκατανάλωση εξακολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης, και ευκαιριακές άλλες επικίνδυνες νόσοι, όπως η νόσος των «τρελών αγελάδων», των πουλερικών, των χοιρινών, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την ημέρα διατροφής στις 16 Οκτωβρίου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας είναι η άνιση κατανομή του πλούτου, ο υπερπληθυσμός, η  έλλειψη υποδομής και οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο και οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει την ανελέητη λογική που διέπει το σημερινό παγκόσμιο σύστημα: Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαμένοι από πείνα σημαίνουν τίποτα μπροστά σε μερικές πετρελαιοπηγές ή κοιτάσματα ουρανίου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής ποιότητας διατροφής είναι ο τρόπος που ζει ο βιομηχανικός άνθρωπος με την απάνθρωπη οργάνωση του χρόνου του και την αρρωστημένη επιθυμία του να μυηθεί στα τελετουργικά του τεχνητρονικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που, προκειμένου να έχει παραγωγή «πραγματικά λευκού ψωμιού» ή «λευκής ζάχαρης» θυσιάζει θρεπτικά υλικά, βιταμίνες και προσθέτει ένα καταιγισμό βελτιωτικών και λευκαντικών. Είναι ο πολιτισμός που αντιμάχεται τη φύση και έχει την τραγική αυταπάτη ότι μπορεί να την καλυτερεύει και να την «διορθώνει».

Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθείας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 φορές περισσότερο από τη χημεία σαν επιστήμη για ουσιαστικό έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, η ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή ακολούθησε αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης και τη δημιουργία υπερκαταναλωτικής συνείδησης, η πολιτική ηγεσία βαρύνεται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε βάρος της υγείας των καταναλωτών, που συμβαίνει να είναι πάντα στην επικαιρότητα από εικοσαετίας,  δηλαδή το συνεχές έγκλημα που γίνεται λόγω της ανυπαρξίας ελέγχου ποιότητας των τροφίμων.

Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση  η πολιτική προστασίας των  καταναλωτών ταλανίστηκε από την έλλειψη υποδομής και την προσπάθεια για «προοδευτικές» ρυθμίσεις στη νομοθεσία που έμειναν μόνο ανακοινώσεις αλλά κι  από τις συστάσεις  νέων θεσμικών  οργάνων που δεν λειτούργησαν ουσιαστικά όπως θα έπρεπε.

 

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2007 -2009

Τριάντα χρόνια  (16 Ιουνίου 1979 - 16 Ιουνίου 2009) συνεχείς αγώνες και προσπάθειες, τριάντα  χρόνια ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ, είναι τριάντα χρόνια αδιάψευστων στοιχείων στηριζόμενων στα πρωτογενή στοιχεία που παράγονται στα ιδιόκτητα πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήριά του, για τη νοθεία και την ποιότητα των τροφίμων που καθημερινά με την υπέρ-διαφήμιση και την υπερκατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

Το Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ με 7.500 μέλη - συνδρομητές έχει λάβει  πολλές καταγγελίες μέσα στη διετία 2007-2009. Έχει αξιολογήσει το περιεχόμενο τους και έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα  που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα και στις απαραίτητες νομικές  ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας (μηνύσεις, αναφορές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αγωγές και δυναμικές ακτιβιστικές παρεμβάσεις. Τα συμπεράσματα απ' όλα αυτά περιγράφονται παρακάτω :

1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 56% των δειγμάτων  για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 37% των δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 30% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 14% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι είναι λευκό τυρί, πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να διαπιστώσει ότι δυστυχώς στην περίοδο του καλοκαιριού και μέχρι και τον Νοέμβριο κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβιου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά. Αυτό για μας σημαίνει ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα νοθείας και παραποίησης όχι μόνο της νομοθεσίας αλλά και της ανυπαρξίας έλεγχου από κρατικούς μηχανισμούς που δυστυχώς τον μισθό τους τον πληρώνουμε εμείς οι ταλαίπωροι πολίτες.

3. Στα αλλαντικά  σε ποσοστό 41% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά , βρέθηκε υψηλότερη κατά 200% του επιτρεπόμενου ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν  οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημιστικούς - marketing  λόγους την φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα μείγμα   νερού και χρωστικών ουσιών με  άρωμα από φρούτο.

5.    Στα αναψυκτικά  η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε ποσοστό 72% των   δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 50% από το επιτρεπτό όριο.

Βρέθηκαν επίσης στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως  φαρμακευτικά προϊόντα  ψυχοτρόπα και δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται   αβίαστα από παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια  «μπακάλικου» (καταστήματα βιολογικών τροφών) .

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές  ανακρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς λόγω του ότι  είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.  Η διακίνηση  δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες  με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί  Κελσίου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 44% των δειγμάτων. Από έρευνες αγοράς που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι την τελευταία διετία η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών εξαιτίας της μόλυνσης των υδροφορέων πολλών δήμων της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 550% και έχουμε δυστυχώς δημιουργήσει γενεές πλαστικών μπουκαλιών που από πρόσφατες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι περιέχουν το επικίνδυνο στοιχείο αντιμόνιο, το όποιο αθροιστικά προσβάλει τη χολή και το συκώτι ανεπανόρθωτα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πλαστικό μπουκάλι για να αποδομηθεί στο περιβάλλον χρειάζεται 340 χρόνια. Τέλος, συνιστούμε την χρήση γυάλινου μπουκαλιού επειδή είναι ασφαλέστερη, αναμφισβήτητα πιο υγιεινή και δεν δημιουργεί κατάλοιπα μη φιλικά στο περιβάλλον.

7. Στα λαχανικά  από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε  η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος, υδράργυρος).

8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 8 απαγορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό 42% των δειγμάτων που πήραμε.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε  νοθεία σε ποσοστό 41% των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη. Διαπιστώθηκε ότι:  α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα πυρηνέλαια, β) λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές  αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, γ) παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 19,5% των δειγμάτων.

 

ΕΠΕΙΔΗ

Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για τις «τρελές αγελάδες», τη νόσο των πουλερικών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το μολυσμένο νερό, τις επιβαρημένες  με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα καλλιέργειες και για αυτές τις ανησυχίες του δεν υπάρχει  απάντηση από τους αρμοδίους. Αναρωτιόμαστε όλοι, είναι μέρα γιορτής και επιτευγμάτων η 16 Οκτωβρίου ή μήπως  θα έπρεπε  να θεωρηθεί, μέρα που θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστική έρευνα για το πόσοι άνθρωποι, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, πεθαίνουν η νοσούν εξαιτίας της κακής μας διατροφής;

 

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ για άλλη μία φορά

· Την αδιαφορία και ασυδοσία του κυκλώματος παραγωγής και διακίνησης τροφίμων.

·      Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα.

·      Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδίων για την προστασία του καταναλωτή από κάθε λογής νοθείες και την έλλειψη ουσιαστικής και οργανωμένης πίεσης προς τους «αρμόδιους» της σάπιας κρατικής μηχανής.

·      Την εγκληματική αδιαφορία και ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλεπάλληλα προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά πυκνά σε όλους τους χώρους των αγορών

.    Την  παντελή έλλειψη ενημέρωσης του λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

.    Την δημιουργού υπερκατανωλισμού άχρηστων και βλαβερών τροφίμων που περνάνε εύκολα  με την διαφήμιση στον καταναλωτή.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνεχή ενημέρωση του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας των τροφίμων, από την πολιτεία μέσα από τα ΜΜΕ, αυστηρό έλεγχα στην παραπλανητική διαφήμιση.

2. Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ  ουσιαστικά και  να γίνει ένας πραγματικά ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμοδιότητες συντονισμού με εξειδικευμένο επαρκές προσωπικό.

3.   Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας και    ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.


Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  στους  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν  πολύ προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξεως και τις ετικέτες των προϊόντων οι οποίες πρέπει να είναι στα μεγάλα γράμματα στα ελληνικά.

2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και στο ΠΑΚΟΕ (210-8100805).

3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα  τρόφιμα (π.χ. κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα).

4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα .

5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό

6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.

7. Να αυτενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους ιδιαίτερα των παιδιών τους, ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές και να μην επιτρέπουν την αγορά όλων των απαγορευμένων τροφίμων από τα κυλικεία, καθώς και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου.

 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ για το 2010:

1. Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου αγοράς.

2. Τον εργαστηριακό έλεγχο για εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα.

3. Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market κλπ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο 210-8100805 μεταξύ 8 πμ  - 6 μμ, υπεύθυνη Ψυχράμη Βασιλική

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

 

Πρόβλημα σε ακτές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 34

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

Προς τους                                                                         Παγκράτι: 8/10/09

1) κ. Γιάννη Ραγκούση, Αρ. Πρωτ.: 6473

Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2) κα Τίνα Μπιρμπίλη,

Υπουργό Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

3) κ. Λεωνίδα Κουρή,

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής

4) κ. Θωμά Ευσταθίου,

Πρόεδρο Κοινότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού

5) ΜΜΕ

 

Κύριε Υπουργέ, Κυρία Υπουργέ, Κύριε Νομάρχη, Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας για την τοποθέτησή σας στις πλέον νευραλγικές θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Περιβάλλοντος.

Επίσης όμως δεχθείτε την καταγγελία μας και παρακαλούμε να ελέγξετε, και εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τότε πρέπει άμεσα να ενεργήσετε γιατί το γεγονός αυτό επιβαρύνει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού και το οικοσύστημα ανεπανόρθωτα.

Συγκεκριμένα:

Στην παραλία Μαρκόπουλου Ωρωπού -διοικητική ευθύνη της Κοινότητας Μαρκόπουλου- από καταγγελίες κατοίκων που μας έγιναν, δόθηκε εντολή εδώ και δύο ημέρες από τον Πρόεδρο της Κοινότητας να βάλουν φωτιά και να καίγονται μικρόλοφοι από σκουπίδια, και ιδιαίτερα ξύλα, που πριν από περίπου ένα μήνα είχαν έρθει με τις βροχές από τις απέναντι ακτές του βόρειου Ευβοϊκού.

Τα αποτελέσματα από την καύση αυτή είναι ορατά αφενός στους κατοίκους ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωρωπίων που τα αντιμετωπίζουν με δυσκολία στην αναπνοή, με τους καρκινογόνους υδρογονάνθρακες που εκπέμπονται, τις διοξίνες, τα φουράνια κ.ά., και αφετέρου στο θαλάσσιο οικοσύστημα που θα επιβαρυνθεί με τους καρκινογόνους πισσώδεις υδρογονάνθρακες.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μετά από τριάντα (30) χρόνια αγώνων του ΠΑΚΟΕ, θα υπάρχουν τέτοιοι τοπικοί άρχοντες που θα διαγράφουν τις προσπάθειες που γίνονται για τη σωτηρία του πλανήτη αλλά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αυτή είναι μία απαράδεκτη απόφαση, που ελπίζουμε αφενός να σταματήσει αμέσως και αφετέρου να καταλογιστούν ευθύνες από το Νομάρχη, αλλά παραδειγματικά και από σας, ως πολιτικοί προϊστάμενοι του Προέδρου της Κοινότητας.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Για απόδειξη των παραπάνω, σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες (σημερινές) της κατάστασης.

 

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                               Βασίλης Βασιλόπουλος

Ωκεανογραφική Έρευνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση Ωκεανογραφικής Έρευνας 2009

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν λίγες μέρες η Ωκεανογραφική Έρευνα 2009, που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Α.Π.Ε.Α. στο ανατολικό Αιγαίο (Δείτε εδώ το σχετικό video). Η έρευνα αυτή εντάσσεται στη διαρκή έρευνα που υλοποιεί το Αρχιπέλαγος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε διάφορα σημεία των ελληνικών θαλασσών.
Επί μία εβδομάδα, και σε συνεργασία με το τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Cardiff της Ουαλίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες, μελέτες και αναλύσεις σε πέντε θεματικές περιοχές της φυσιολογίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Οι έρευνες ξεκίνησαν από τη νέα ερευνητική βάση της Οργάνωσης στη Σάμο και κάλυψαν με την αρωγή τριών σκαφών το ωκεανογραφικό πεδίο μεταξύ Σάμου - Φούρνων - Αγαθονησίου.

Η πολυπληθής ερευνητική και επιστημονική ομάδα (65 επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές ειδικευμένοι στην επιστήμη της θαλάσσιας βιολογίας & γεωγραφίας) παρήγαγε σημαντικό έργο, το οποίο θα αξιοποιηθεί στη μελέτη που ετοιμάζει το Αρχιπέλαγος για τη δημιουργία ζώνης αειφόρου διαχείρισης της αλιείας και πρότυπου υποβρύχιου τεχνολογικού πάρκου στον νομό Σάμου.

Τα πρώτα συμπεράσματα που συνήγαγε η επιστημονική ομάδα του Αρχιπελάγους από την έρευνα χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης, καθώς οι δραστικές αλλαγές που υφίστανται σε σύντομο χρονικό διάστημα οι θαλάσσιοι οικοτόποι της περιοχής του ανατολικού Αιγαίου έρχονται να πιστοποιήσουν την ανησυχία που σταθερά εκφράζει το Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Α.Π.Ε.Α για την υποβάθμιση των ελληνικών θαλασσών και των οικοσυστημάτων που τις περιβάλλουν.

Συγκεκριμένα:

 • Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (σόναρ, υποβρύχιες κάμερες υψηλής ευκρίνειας) βοήθησαν στη λεπτομερή απεικόνιση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας και υφάλων ροδοφυκών (τραγάνας). Στις περιοχές έρευνας καταγράφηκαν σημαντικές εκτάσεις από τους παραπάνω οικοτόπους, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονταν από εκτεταμένη υποβάθμιση, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης που οφείλεται τόσο στην ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη των παρακτίων περιοχών, όσο και στις δασικές πυρκαγιές. Σε βάθη μεγαλύτερα των 100 μ. η υποβάθμιση ήταν μικρότερη.
 • Στα ρηχότερα οικοσυστήματα η καταγραφή της βιοποικιλότητας των παραγωγικών παρακτίων οικοσυστημάτων, με τη χρήση μεθόδων οπτικής καταγραφής (visual census) μέσω κατάδυσης ανέδειξε καταρχήν την πλούσια βιοποικιλότητα στις περιοχές έρευνας, αλλά ταυτόχρονα και σημαντικές εκτάσεις ερήμωσης και βιολογικής υποβάθμισης ως αποτέλεσμα της πολυετούς ανθρωπογενούς παρέμβασης.
 • Κατά την παρατήρηση και καταγραφή των πληθυσμών θαλάσσιων θηλαστικών με τη χρήση ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων μελετήθηκαν οι πληθυσμοί από δύο ομάδες διαφορετικών ειδών δελφινιών (Ρινοδέλφινο, Κοινό δελφίνι). Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα των Κοινών δελφινιών αποτελεί μία από τις τελευταίες ομάδες του είδους στην ανατολική Μεσόγειο, και βρίσκεται κάτω από συνεχή παρακολούθηση, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από την ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο πληθυσμός ρινοδέλφινων έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται επίσης σε ανθρωπογενείς παράγοντες.
 • Κατά τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού αναλύθηκαν στο εργαστήριο του Αρχιπελάγους δείγματα από 40 περιοχές του ανατολικού Αιγαίου. Με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, όπου ανιχνεύτηκαν σχετικά υψηλά επίπεδα αρσενικού, ή υψηλό μικροβιακό φορτίο, η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται στο σύνολό της καλή.
 • Στη μελέτη διαχείρισης παράκτιων οικοτόπων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον υγρότοπο των Αλυκών στη Σάμο και ειδικότερα στην εκτεταμένη υποβάθμιση του εν λόγω οικοσυστήματος. Οι πολυετείς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (διάνοιξη δρόμων και άλλων έργων) έχουν τροποποιήσει άρδην την υδροδυναμική του νερού, γεγονός που έχει προκαλέσει την πλήρη ερήμωση των Αλυκών για περίπου 6 μήνες το χρόνο από προστατευόμενα μεταναστευτικά πτηνά, που επέλεγαν τη συγκεκριμένη περιοχή ως μεταναστευτική δίοδο και τόπο αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2002 και έπειτα δεν έχει καταγραφεί αναπαραγωγή φοινικόπτερων (φλαμίνγκο) στην περιοχή.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αναπτύχθηκαν λεπτομερώς σε συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του Αρχιπελάγους και του πανεπιστημίου του Cardiff με τις αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Σάμου και συζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων. Η νομαρχία από την πλευρά της εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσει εμπράκτως σε υιοθέτηση και εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία και να αποκατασταθεί στο μέτρο του δυνατού, η ισορροπία αυτών των σπάνιων οικοσυστημάτων.

Η Ωκεανογραφική έρευνα 2009 αποτέλεσε για άλλη μία χρονιά ένα καταπληκτικό πεδίο εκπαίδευσης για τους ερευνητές και φοιτητές που συμμετείχαν, ενώ προσέφερε πλούσια δεδομένα που θα ενσωματωθούν στην πολυετή έρευνα που υλοποιεί το Αρχιπέλαγος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές αειφόρου διαχείρισης.

.........................

Μόνο ένα τέρας...

Μόνο ένα τέρας

Ο Σύλλογος ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΠΟΦΥΖΩ), σε συνεργασία με το ANIMAL NET του Facebook και άλλους ανεξάρτητους φορείς, σας καλεί να συμμετέχετε στη μεγάλη διαμαρτυρία ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ που θα γίνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 11.00 π.μ. Αφετηρία μας θα είναι η πλατεία Κολωνακίου από όπου θα ξεκινήσουμε περιοδεία στα μαγαζιά της γύρω περιοχής και της Ερμού.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα παγιδεύονται, φυλακίζονται σε άθλιες συνθήκες, θανατώνονται με αέριο, ηλεκτροπληξία, πνίξιμο, ξυλοδαρμό, σπάσιμο του λαιμού και γδέρνονται ζωντανά για τη γούνα τους. Ακόμη και για το πιο μικρό κομμάτι γούνας, ένα τουλάχιστον ζώο πρέπει να πεθάνει! Καθώς τα μακριά παλτό ή οι ζακέτες δεν έχουν μεγάλη ζήτηση, η βιομηχανία της γούνας λανσάρει εδώ και καιρό τη γούνα σε μικρότερα κομμάτια...πιο "εύπεπτα"! Γούνινες λεπτομέρειες, χρησιμοποιούνται πλέον σε πολλά ρούχα και αξεσουάρ όπως σε γιακάδες, κουκούλες, κασκόλ, γάντια, τσάντες, μπότες κλπ. ακόμα και σε μπρελόκ! Οι σχεδιαστές με νέα σχέδια και χρώματα και συνδυάζοντας τη γούνα με δέρμα, μαλλί ή ύφασμα, παραπλανούν τους καταναλωτές προσπαθώντας να φέρουν πάλι τη γούνα στη μόδα. Όμως ακόμα κι αυτά τα μικρά κομμάτια γούνας είναι "υπεύθυνα" για το θάνατο αμέτρητων ζώων κάθε χρόνο, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει τον αριθμό αυτών που θανατώνονται για ολόκληρα γούνινα παλτά.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ μπορεί να εκτρέφει και να γδέρνει ζώα για τη γούνα τους.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ μπορεί να σχεδιάζει και να φτιάχνει ρούχα από γούνα ζώων.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ μπορεί να πουλάει γούνα.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ μπορεί να φοράει γούνα.

Η διαμαρτυρία έχει σκοπό να αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο της μόδας, αυτό του τέρατος! Γι' αυτό ντυθείτε Δράκουλες, Χάροι, Βαμπίρ, Ζόμπι, Τέρατα, Φρέντυ Κρούγκερς, και ό,τι άλλο προστάξει η δική σας δημιουργική φαντασία. Ξεθάψτε από τα μπαούλα σας τρομαχτικές μάσκες, δόντια δράκουλα, στολές τεράτων και βάλτε αίμα, πολύ αίμα πάνω σας... Μην έρθετε χωρίς να ντυθείτε κάποιο τέρας, γιατί έτσι θα φαίνεστε πολύ άσχημοι μπροστά στους υπόλοιπους...! Eλάτε να υψώσουμε τις φωνές μας ότι δεν θα ανεχθούμε άλλη χρονιά ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ να αφαιρείται από τα ζώα για να ντύσει τη ματαιοφροσύνη μας και να φουσκώνει τις τσέπες των γουναράδων και των γουνεμπόρων. Δεν θα ανεχθούμε άλλο μεγαλύτερα κλουβιά και καλύτερες συνθήκες εκτροφής, αλλά ΑΔΕΙΑ ΚΛΟΥΒΙΑ!

Η 17 Οκτωβρίου συμπίπτει με το Πρώτο Διεθνές Φόρουμ Γούνας που διοργανώνεται στην Καστοριά από το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών, από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Γι'αυτό είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων μας. Τα βασικά συνθήματα θα είναι: "ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ", "ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ" και "ΑΔΕΙΑ ΚΛΟΥΒΙΑ".

Επίσης ενημερώνουμε ότι ποικίλες δράσεις κατά της γούνας γίνονται και στο εξωτερικό από πολλές οικολογικές και φιλοζωικές οργανώσεις. Μία από αυτές είναι και η παγκόσμια καμπάνια που έχει ξεκινήσει με σκοπό το μποϋκοτάζ της ΜΑΧ MARA μέχρι να σταματήσει να χρησιμοποιεί αληθινή γούνα και η οποία θα πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα.

Καλούμε όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις να διοργανώσουν αντίστοιχες καμπάνιες σε όλη την Ελλάδα.

Καλούμε τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ αληθινής γούνας.

Τέλος, ζητάμε από την πολιτεία να κλείσει τα εκτροφεία θανάτου και τη βιομηχανία γούνας και να την αντικαταστήσει με ηθικά αποδεκτούς τρόπους ενδυματοποιίας, προωθώντας εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες.

ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ.

ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ!

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

 

ΘΕΜΑ:  ΔΙΠΛΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

 

Στις 18/9/2009  το Τριμελές Εφετείο Αθηνών αθώωσε τον Πρόεδρο και Εκπρόσωπο του ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ, μετά από μήνυση του Δήμαρχου Ωρωπού  Γ. Γαβριήλ, για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η υπόθεση αναφέρονταν σε δημοσίευμα της μηνιαίας εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΝΕΑ  - με  το ένθετο ΑΝΙΣ-ΩΡΩΠΙΕΣ, με τίτλο ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ.

Το δημοσίευμα ασκούσε κριτική κι έλεγχο για την εγκληματική αδιαφορία και την τάση παραπληροφόρησης ως προς το πρόβλημα του εξασθενούς  χρωμίου στο νερό του Ωρωπού, που αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Το δημοσίευμα, επίσης, διατύπωνε ερωτήματα για την ευρύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση του Ωρωπού και την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν έχει ακόμα βιολογικό καθαρισμό, αποχετευτικό σύστημα, άδεια μεταφόρτωσης απορριμμάτων και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση  της εξάπλωσης του εξασθενούς στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Ωρωπού.

ΙΙ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, με την 4799/2009 απόφαση του έκανε μερικώς δεκτή την αγωγή του  ΠΑΚΟΕ  και του κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη κατά του εκδότη της ΦΩΝΗΣ του ΩΡΩΠΟΥ κ. Κωβαίου, υποχρεώνοντας τον σε αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε με δημοσιεύματα εναντίον του ΠΑΚΟΕ, για τις πρωτοβουλίες του να προστατευτεί το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η προσπάθεια να εμποδιστεί το ΠΑΚΟΕ στο έργο του, να αποπροσανατολιστεί το ενδιαφέρον των κατοίκων και να μην αντιμετωπιστούν τα οικολογικά εγκλήματα ως προτεραιότητα ζωής, δεν πέρασε.

Οι κάτοικοι ευαισθητοποιούνται και κινητοποιούνται. Η Δικαιοσύνη είναι σε εγρήγορση. Το ΠΑΚΟΕ  συνεχίζει την αγωνιστική προσπάθεια, που επί τριάντα χρόνια αναπτύσσει με συνέπεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση του Ωρωπού οφείλει να βρεθεί στο πλευρό όσων αγωνίζονται για καθαρό περιβάλλον και καθαρό νερό και σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων, αντί να αντιδικεί μαζί τους.

Η Δημοτική Αρχή του Ωρωπού κρίνεται από τα έργα της.

Τέλειωσαν τα  λόγια.

Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας.

 

Από την Γραμματεία

 

του   ΠΑΚΟΕ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών, της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση και τις πλημμύρες στην Ευρώπη, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη, της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία, της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία, της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη, καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές, πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικές πτυχές,

- έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας,

έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108) και την θέση του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2006,

έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 3/2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πόσο ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο είναι;»,

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης την έκθεση σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα από τα έξι έτη εφαρμογής του νέου μηχανισμού,

έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας,

έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας,

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 και 13 Ιουνίου 2007, σχετικά με τη βελτίωση της ικανότητας συντονισμού του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC) του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας,

έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier, της 9ης Μαΐου 2006, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: europe aid»,

έχοντας υπόψη το σημείο 12 των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις κρίσεις και τις καταστροφές,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο «Κοινοτική προσέγγιση στην πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» (COM (2009)0082),

-             έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση σχετικά με την «Πολιτική προστασία και την πρόληψη φυσικών και οικολογικών καταστροφών στην ευρωμεσογειακή περιφέρεια»,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του, λαμβάνοντας υπόψη ότι, για ακόμη μια φορά, το καλοκαίρι του 2009 σημαδεύτηκε από καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες που σημειώθηκαν από άκρου εις άκρον στη Νότια Ευρώπη και έπληξαν κράτη μέλη, ορισμένες από τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και χώρες που γειτονεύουν άμεσα με την ΕΕ προξενώντας οδυνηρές ταλαιπωρίες στους κατοίκους, τουλάχιστον 11 νεκρούς και τεράστιες υλικές και περιβαλλοντικές ζημιές,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση αγροτικών και δασικών εκτάσεων που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, είναι πάνω από 315.000 εκτάρια, και προτρέποντας την Επιτροπή να ενεργήσει ραγδαία για την κινητοποίηση πόρων της ΕΕ υπέρ των περιοχών που έχουν πληγεί,

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές επιταχύνουν τη διεργασία απερήμωσης μεγάλων εκτάσεων της Νότιας Ευρώπης, δεδομένου ότι το κάθε έτος στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αφανίστηκαν περισσότερα από 400.000 εκτάρια ευρωπαϊκών δασών με συνέπεια να ζημιωθεί σοβαρά η ποιότητα της ζωής των πληθυσμών και να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, στην εκτροφή ζώων και στη δασική κληρονομιά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις προσεχείς δεκαετίες θα υπάρξει αναπόφευκτη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας (ασχέτως των προσπαθειών μετριασμού που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο) με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τη Νότια Ευρώπη, η οποία προβλέπεται να αποτελέσει περιφέρεια εξαιρετικά ευαίσθητη όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και έχει ήδη βιώσει τις ανεπαναλήπτου μεγέθους πυρκαγιές του 2007 που συνδέονταν άμεσα με τα κύματα καύσωνα εκείνου του έτους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα, η σοβαρότητα, η πολυπλοκότητα και ο αντίκτυπος των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, και με καταστροφικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία των πληττομένων περιοχών, μεταξύ άλλων με την υποβάθμιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διάλυση οικονομικής και κοινωνικής υποδομής, και την καταστροφή του περιβάλλοντος (στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών απώλεια φυσικών βιοτόπων και βιοποικιλότητας, επιδείνωση του μικροκλίματος και αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών για τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες σε τομείς όπως ο τουρισμός και η παραγωγική δραστηριότητα γενικότερα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία κατά των φυσικών καταστροφών και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών καταστροφών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών επιδεινώνεται επίσης από: τη σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της, την ακατάλληλη συντήρηση των δασών, την ύπαρξη εκτεταμένων δασικών περιοχών στις οποίες υπάρχει μόνο ένα είδος δέντρου, τη φύτευση ακατάλληλων ποικιλιών δέντρων, την ανυπαρξία κατάλληλης πολιτικής πρόληψης, καθώς και τις ανεπαρκώς αυστηρές ποινές για τις περιπτώσεις εμπρησμών, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εφαρμογή των νόμων που απαγορεύουν τις παράνομες κατασκευαστικές δραστηριότητες και εξασφαλίζουν την αναδάσωση,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μη διαθέτουν πλήρες κτηματολόγιο και ικανοποιητικό δασολόγιο και δασικούς χάρτες, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εφαρμογή των νόμων που απαγορεύουν την παράνομη δόμηση σε καμμένες περιοχές, δημιουργεί κενό, το οποίο έχει ως συνέπεια την αλλαγή της χρήσης της γης και τον αναχαρακτηρισμό δασικής γης και τη χρήση της για δόμηση και χρηματοοικονομική κερδοσκοπία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια,

ΙΑ. δεδομένου ότι οι φυσικές καταστροφές, όπως και οι ολοένα και συχνότερες δασικές πυρκαγιές από τη Νότια Ευρώπη, δύνανται επίσης να έχουν διασυνοριακή διάσταση εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξαπλωθούν από την αρχική πηγή τους και την ικανότητά τους να αλλάζουν απροσδόκητα κατεύθυνση, απαιτώντας με τον τρόπο αυτό ευέλικτες, ταχέως συντονιζόμενες και πολύπλευρες προσπάθειες και απαντήσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις τεράστιες ζημιές που μπορούν να προξενήσουν σε περιουσίες, ανθρώπινες ζωές, οικονομικές δραστηριότητες και το περιφερειακό περιβάλλον,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει τις Προεδρίες του Συμβουλίου να λάβουν απόφαση για νέο κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης, μετά την έγκριση της αρχικής του θέσης τον Μάιο 2006,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2002 που ιδρύθηκε, το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει χορηγήσει χρηματοδοτικές ενισχύσεις που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης «πέτυχε τον βασικό στόχο του, ήτοι την επίδειξη αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις καταστροφών», μολονότι παραμένει ως σημαντικότερο πρόβλημα η αδυναμία ταχείας κινητοποίησης του Ταμείου ως μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση της διαφάνειας και απλούστευση των κριτηρίων για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1995 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταθέσει διαδοχικά ψηφίσματα καλώντας επανειλημμένα την ΕΕ να λάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη, πρωτοβουλίες οι οποίες, ή δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ή δεν ολοκληρώθηκαν και δεν έφεραν αποτέλεσμα,

εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αμέριστη αλληλεγγύη του στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους και στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, και αποτίει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, στρατιώτες, επαγγελματίες και εθελοντές, οι οποίοι εργάστηκαν ακαταπόνητα και θαρραλέα για την πυρόσβεση, τη διάσωση ανθρώπων και τον περιορισμό των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού·

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν οι συστάσεις στις οποίες προέβη σε προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις φυσικές καταστροφές·

επισημαίνει ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί εάν ορισμένα κράτη μέλη είχαν αναπτύξει και εφαρμόσει αποτελεσματικότερη πολιτική πρόληψης και επαρκή νομοθετικά μέτρα για τη διατήρηση και την καταλληλότερη χρήση της γης,

θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών, που να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτική προσέγγιση στην πρόληψη του κινδύνου, και να καταρτίσει πρωτόκολλο ενιαίας δράσης για κάθε τύπο καταστροφής σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στις νησιωτικές και τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες με χαμηλή γεωγραφική πυκνότητα·

ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου από τις πλημμύρες θα επικεντρώνονται στην πρόληψη· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τη φύση και όχι να δρουν εναντίον της, θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες τους και το περιβάλλον και να συμβάλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, καθώς και του κοινοτικού στόχου για βιοποικιλότητα και της στρατηγικής της ΕΕ για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

παροτρύνει την Επιτροπή να κινητοποιήσει το εν ισχύι Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ κατά τον πλέον ευέλικτο δυνατό τρόπο και χωρίς χρονοτριβή για να βοηθήσει τα θύματα των φυσικών καταστροφών του φετινού καλοκαιριού.

καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, να αποκαταστήσει τους φυσικούς οικοτόπους στις περιοχές που επλήγησαν, να επιδιώξει την αναδημιουργία των θέσεων εργασίας, και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιστάθμιση του κοινωνικού κόστους που συνεπάγεται η απώλεια θέσεων εργασίας και άλλων πηγών εισοδήματος·

χαιρετίζει τη συνεργασία και τη βοήθεια που παρέσχον άλλα κράτη μέλη στις περιοχές που επλήγησαν στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας· τάσσεται υπέρ της συνέχισης των πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως θέση σχετικά με το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την προπαρασκευαστική δράση για την ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ σε τέτοιες καταστροφές, και ζητεί την υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την καθιέρωση αυθεντικής ικανότητας επέμβασης της Κοινότητας σε καταστροφές στις οποίες περιλαμβάνονται οι δασικές πυρκαγιές και άλλου είδους καταστροφές·

τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του ζητήματος και ζητεί ως εκ τούτου τη δημιουργία αποτελεσματικής ευρωπαϊκής δυνάμεως που θα μπορούσε να επεμβαίνει αμέσως σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως προτείνει η προαναφερθείσα έκθεση Barnier· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για μια ευρωπαϊκή ικανότητα συνεργασίας που να μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών·

θεωρεί ότι η πρόσφατη εμπειρία, καθώς και η εμπειρία των τελευταίων ετών, υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης της Κοινότητας στον τομέα της πολιτικής προστασίας και πρόληψης όσον αφορά τις πυρκαγιές σε δασικές και άλλες εκτάσεις στη Νότια Ευρώπη, και παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει σχετική δράση προκειμένου να διασφαλίσει την ορατή εκδήλωση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· στηρίζει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ετοιμότητας των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ιδίως μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων πρακτικών, ασκήσεων και σχεδίων ετοιμότητας·

αναγνωρίζει τη συμβολή του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης όσον αφορά τη στήριξη και τη διευκόλυνση της κινητοποίησης και του συντονισμού της βοήθειας που προσφέρει η πολιτική προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

τονίζει την επί μέρους ευθύνη των κρατών μελών για πολιτική προστασία και μέτρα ελέγχου των καταστροφών, καθώς και την πρωταρχική ευθύνη τους για την πρόληψη και  κατάσβεση των πυρκαγιών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την αναγκαία δράση για τη δημιουργία ανεξάρτητης, μόνιμης ευρωπαϊκής δύναμης επέμβασης για την αρωγή των κρατών μελών και των περιοχών που έχουν πληγεί στη διάρκεια πολύ εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφών, παρέχοντας άριστο εξοπλισμό και τεχνογνωσία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει τρόπους για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε συμπληρωματικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτικών πόρων, για να εγγυηθεί ταχεία απάντηση σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τις τόσο πολλές και βαριές απώλειες που σημειώθηκαν κατά τις πυρκαγιές σε ορισμένα κράτη μέλη  που επλήγησαν προσφάτως από πυρκαγιές τέτοιου μεγέθους· θεωρεί, κατά συνέπεια, απαραίτητο να εξεταστεί αμέσως η επάρκεια των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα αντληθούν τα αναγκαία διδάγματα για να προληφθούν και να περιοριστούν οι ολέθριες επιπτώσεις παρόμοιων καταστροφών σε κράτη μέλη στο μέλλον· από την άποψη αυτή, ζητεί επιμόνως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα επιχειρησιακά προγράμματα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την άντληση συμπερασμάτων σχετικά με άμεσα μέτρα, τον συντονισμό των διοικητικών και επιχειρησιακών φορέων και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων·

εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εμπρησμούς και ανησυχεί ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι εγκληματικοί εμπρησμοί είναι υπεύθυνοι για πυρκαγιές σε δάση της Ευρώπης·

καλεί τα κράτη μέλη, κατά συνέπεια, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για τις εγκληματικές πράξεις που βλάπτουν το περιβάλλον και ειδικότερα για όσους προκαλούν δασικές πυρκαγιές, και πιστεύει ότι οι γρήγορες και αποτελεσματικές έρευνες για τον προσδιορισμό των ευθυνών, ακολουθούμενες από τις ανάλογες ποινές, θα αποθαρρύνουν την αμέλεια αλλά και τις εσκεμμένες ενέργειες·

ζητεί ως ποινή την επιστροφή της κοινοτικής βοήθειας από όποιο κράτος μέλος δεν αναδασώνει πλήρως την πληγείσα περιοχή ή επιτρέπει αλλαγή της χρήσης γης για οιαδήποτε κερδοσκοπικά πολεοδομικά και τουριστικά σχέδια·

καταδικάζει την πρακτική της νομιμοποίησης παρανόμων κτισμάτων σε προστατευόμενες και μη εγκεκριμένες περιοχές·

επισημαίνει ότι οι εμπρηστές, και ιδίως όσοι έχουν να αποκομίσουν οφέλη από ενέργειες  ανοικοδόμησης ή την καταστροφή δασικών εκτάσεων, είναι δυνατόν να ενθαρρύνονται από νόμους οι οποίοι δεν ορίζουν αυστηρώς ή δεν προστατεύουν τις εκτάσεις αυτές και/ή από την ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει την αυθαίρετη δόμηση·

προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες οι καμένες δασικές εκτάσεις θα παραμένουν δασικές και θα εμπίπτουν σε προγράμματα αναδάσωσης·

ζητεί να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερες μέθοδοι για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών και καλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά τα μέτρα καταστολής πυρκαγιών μεταξύ κρατών μελών, και προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών·

αναγνωρίζει την αλληλεγγύη που επέδειξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι άλλες χώρες όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές κατά τη διάρκεια δασικών πυρκαγιών, με την παροχή αεροσκαφών, πυροσβεστικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, καθώς και με την αξιέπαινη βοήθεια που παρεσχέθη στις αρμόδιες αρχές και τις ομάδες διάσωσης·

θεωρεί ότι η κλίμακα και ο αντίκτυπος των φαινομένων αυτών συχνά υπερβαίνουν τις δυνατότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ζητεί να υπάρξει επειγόντως αποτελεσματική ευρωπαϊκή δέσμευση·

εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή τακτική εφεδρεία πυροσβεστικών αεροσκαφών (EUFFTR), που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2009 προκειμένου να ενισχυθούν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση των μεγάλων πυρκαγιών· το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο καταρτίστηκε με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, και αποδείχτηκε εξαίρετο παράδειγμα ενισχυμένης δυναμικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που διασφάλισε την άμεση παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

τονίζει,  στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η ενίσχυση αυτού του πιλοτικού σχεδίου, επειδή εξακολουθούν να συντρέχουν συνθήκες επέλευσης μεγάλων καταστροφών διότι οι ικανότητες των κρατών μελών, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της EUFFTR, αποδεικνύεται ότι δεν επαρκούν στην πράξη

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν προέβλεψαν καμία χρηματοοικονομική δέσμευση για το 2010 για τη συνέχιση της προπαρασκευαστικής ενέργειας σχετικά με τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ που καταρτίσθηκε ήδη το 2008 και 2009·

θεωρεί επιτακτική ανάγκη την κατάρτιση νέου κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ως μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων που προξενούν οι φυσικές καταστροφές με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα·

εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει παγώσει την πρόοδο στο εν λόγω ζήτημα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αθέμιτα η αναθεώρηση αυτή, μολονότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του με συντριπτική πλειοψηφία κατά την πρώτη ανάγνωση τον Μάιο 2006·

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναβίωση της πρωτοβουλίας αυτής θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικότατα οφέλη για την πρακτική λειτουργία του Ταμείου, με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του, την κατάργηση της κατ' εξαίρεση κινητοποίησης του Ταμείου για καταστροφές περιφερειακής κλίμακας, την αύξηση των δικαιούχων περιφερειών καθιερώνοντας χαμηλότερο όριο ζημίας για την κινητοποίησή του, και, ιδίως, με την ικανότητα ταχύτερης αντίδρασης σε καταστροφές επιταχύνοντας τις πληρωμές·

καλεί επειγόντως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και να επιταχύνουν την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης για την επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης με σκοπό τη δημιουργία ισχυρότερου και ταχύτερου μηχανισμού, ικανού να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και των κλιματικών αλλαγών·

ζητεί από τη Σουηδική Προεδρία και από τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης να ενεργήσουν άμεσα και αποφασιστικά·

εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό φυσικών καταστροφών οι οποίες, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, είναι δυνατό να αποδοθούν κυρίως στην κλιματική αλλαγή και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη μεγαλόπνοης διεθνούς συμφωνίας στην προσεχή 5η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που λειτουργεί ως συνάντηση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη, Δανία, από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009·

υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση όλων των μορφών φυσικών καταστροφών με τον καθορισμό κοινών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, όπως επίσης και μεγαλύτερης λειρτουργικότητας και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών μέσων (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Αλληλεγγύης, ΕΓΤΑΑ και το πρόγραμμα LIFE+, και του μηχανισμού ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για μείζονες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)·

δεν παραλείπει όμως την ανάγκη συμμετοχής άλλων υφιστάμενων μηχανισμών, όπως κρατικών ενισχύσεων για περιφερειακούς σκοπούς, ή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές·

καλεί την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά με τις κοινοτικές πιστώσεις που χορηγούνται για την προστασία από δασικές πυρκαγιές, όπως επίσης και σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίον έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς

ζητεί να εισαχθούν μηχανισμοί περιφερειακού συντονισμού στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης·

υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτίμησης των κονδυλίων της ΕΕ που απαιτούνται για την αποκατάσταση γεωργικών εκτάσεων μετά από πλημμύρες και πυρκαγιές, και να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική ενίσχυση για την ανάπτυξη αντιπυρικών ζωνών και αντιπλημμυρικών έργων·

υπογραμμίζει τα μοιραία αποτελέσματα των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρών για τα ζώα και την κτηνοτροφία·

θεωρεί απολύτως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού περιβάλλοντος (δημογραφική κάμψη, εγκατάλειψη των καλλιεργειών, αποδάσωση και κατακερματισμός της δασικής ιδιοκτησίας)·

θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι υπάρχοντες δεσμοί μεταξύ πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικής πολιτικής προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα προληπτικά μέτρα που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία και να διασφαλιστεί η συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην πρόληψη και στον περιορισμό των καταστροφών·

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την αντικατάσταση ή αποδυνάμωση των εν ισχύι εθνικών αρμοδιοτήτων στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης των καταστροφών μέσω κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ·

 

πιστεύει ότι οι διαδικασίες κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης πρέπει να επανεξετασθούν προκειμένου να επιταχυνθεί η καταβολή της βοήθειας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι, προς τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί σύστημα προκαταβολών βάσει αρχικών εκτιμήσεων της άμεσης ζημιάς, σύμφωνα με το οποίο οι περαιτέρω πληρωμές θα εξαρτώνται από τον τελικό υπολογισμό του συνόλου της άμεσης ζημιάς και από στοιχεία σχετικά με μέτρα πρόληψης που θα λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της καταστροφής·

καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τον σχεδιασμό ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκστρατειών σχετικά με μέτρα πρόληψης τα οποία θα συμφωνηθούν με τα κράτη μέλη, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, ιδίως στις περιοχές υψηλού κινδύνου, με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ανάγκη να φροντίζει το περιβάλλον και να διατηρεί τους φυσικούς πόρους· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την υποστήριξη της βιωσιμότερης χρήσεως των υδάτινων, εδαφικών και βιολογικών πόρων, και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, μέτρα των οποίων η έλλειψη καθίσταται συχνά αιτία πυρκαγιών·

υπογραμμίζει ότι η σημερινή συχνότητα με την οποία εμφανίζονται πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη - περίπου 95% της συνολικής έκτασης των καμμένων περιοχών της ΕΕ βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου - πέρα από τον σοβαρό περιβαλλοντικό και οικονομικό της αντίκτυπο προβλέπεται να έχει και άμεση σύνδεση με την επιδείνωση των συνεπειών από την αλλαγή του κλίματος στις εν λόγω περιοχές (διάβρωση και απώλεια εδάφους, απερήμωση, αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περιλαμβανομένου και του CO2

ζητεί, συνεπώς, να χαραχτεί ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Νότιας Ευρώπης, που θα διασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση για μέτρα πρόληψης, μέτρα για την αναστροφή των εκτεταμένων οικονομικών και περιβαλλοντικών ζημιών, τη διασφάλιση της πλήρους αποκατάστασης του οικοσυστήματος, καθώς και την εγγραφή πιστώσεων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων της Νότιας Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της·

τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη η σοβαρή έκθεση των δασικών οικοσυστημάτων των μεσογειακων περιοχών στις κλιματικές αλλαγές· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει, μεταξύ των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων που προβλέπει η Κοινή Γεωργική Πολιτική, ειδικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αποφυγή της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών και να ερευνήσει σοβαρά το ενδεχόμενο θέσπισης Κοινής Δασικής Πολιτικής για την καλύτερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών·

παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει, στο πλαίσιο της πρότασής της, προτεραιότητα σε πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και καταπολέμηση της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη·

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις περιφερειακές αρχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

......................................

ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ενόψει των εκλογών του 2009

Οι βουλευτικές εκλογές, υπό μια έννοια, είναι μια πρόκληση για το ΤΕΕ. Προεκλογικά για  να υπενθυμίσει προς όλα τα κόμματα τις θέσεις του, προϊόν διαρκούς μελέτης από επιστημονικές επιτροπές, συμπεράσματα Ημερίδων, Διημερίδων και Συνεδρίων, προπαντός ενός εκτεταμένου και διαρκούς διαλόγου με τους άλλους επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας. Θέσεις οι οποίες απηχούν τις απόψεις του τεχνικού κόσμου, αυτές που μετεκλογικά θα ζητήσει να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου με την όποια κυβέρνηση αναδείξει ο ελληνικός λαός.

Κατά την άποψη του ΤΕΕ, υπάρχουν πέντε κρίσιμα σημεία, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση, ώστε να μην επαναληφθούν βασικά λάθη του παρελθόντος:

1. Τα αναγκαία πρώτα μέτρα της νέας Κυβέρνησης, όπως και κάθε σοβαρό επόμενο μέτρο, θα πρέπει να υπηρετούν ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Να μη δημιουργήσουν στερεότυπα και αγκυλώσεις, που θα μπλοκάρουν τις προοπτικές προόδου της χώρας.

2. Χρειαζόμαστε ισχυρή δημόσια διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να σταθούμε πέρα από διλήμματα του τύπου «λιγότερη ή περισσότερη». Όση είναι αναγκαία και με τις επιβεβλημένες αναδιαρθρώσεις. Ενδεχομένως αυτό να έχει κόστος, οπωσδήποτε πολύ χαμηλότερο από τις σπατάλες που προκύπτουν από την εντεινόμενη απαξίωση της δημόσιας διοίκησης και το κόστος που προκύπτει απ' αυτό το γεγονός. Άλλωστε, όπως τονίζεται από τις διεθνείς στατιστικές προσεγγίσεις, η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες δαπάνες για τη δημόσια διοίκηση, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε . Νομοθεσία, απλή, κωδικοποιημένη, ενιαία.

3. Χρειαζόμαστε κανόνες, προδιαγραφές, διαφάνεια, διασπορά της απασχόλησης, χρονοδιαγράμματα, ελέγχους ποιότητας παντού.

4. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τον ένα από τους τρεις «εν δυνάμει» πόλους παραγωγής πλούτου στην Ελλάδα, το επιστημονικό και εξειδικευμένο δυναμικό της [οι άλλοι δύο είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός, που υπόκεινται, όμως, στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας]. Η Ελλάδα, 27η χώρα παγκοσμίως ως προς το ΑΕΠ/κάτοικο, κατρακύλησε από την 33η θέση που κατείχε το 2002, στην 71η θέση στη διεθνή κατάταξη ως προς την ανταγωνιστικότητα, ακριβώς επειδή δεν αξιοποίησε αυτό το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Εμφανίζει μεγάλη υστέρηση ως προς την τεχνολογική ετοιμότητα, την καινοτομία και την οργανωτική ετοιμότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Την ίδια στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα, πάντα σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, δυνητικά κερδίζει πόντους ανταγωνιστικότητας, καθώς βρίσκεται στην 20η θέση ως προς τη διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών, τους οποίους, ωστόσο, συστηματικά απαξιώνει.

5. Έχουμε ανάγκη από το «βάθεμα και το πλάτεμα» της δημοκρατίας και αυτό θα επιτευχθεί εφόσον καταστήσουμε πιο έγκυρες και πλούσιες τις διαδικασίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, των ελέγχων, κάτι που προαπαιτεί την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, την παραχώρηση «έδαφος» στους φορείς οι οποίοι εκφράζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, στους φορείς οι οποίοι, διόλου τυχαία, είναι θεσμοθετημένα σύμβουλοι της Πολιτείας.

Τη δεδομένη στιγμή δεν αποτελεί στοίχημα για το ΤΕΕ η απλή κατάθεση προτάσεων. Στοίχημα για τον επιστημονικό οργανισμό των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας είναι ο επηρεασμός των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών επιλογών, με βάση αυτές τις προτάσεις. Με την απαραίτητη υπόμνηση: το ΤΕΕ δεν έχει συμβάλει, ούτε με τις προτάσεις του, ούτε με τη δράση του, στην όξυνση των παθογενειών της χώρας. Αντιθέτως, έχει αγωνιστεί για να αποτραπούν.

Με αυτό τον προσανατολισμό παραθέτουμε κωδικοποιημένα, σε καίρια θέματα, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το ΤΕΕ και μετά τις εκλογές.

ΓΕΝΙΚΑ

Για να γίνει ορθολογικός προγραμματισμός της αντιμετώπισης των αναγκών που γεννώνται σε κάθε κοινωνικό σύνολο απαιτείται η διερεύνηση και η αξιολόγηση των δυνατών εναλλακτικών μορφών και λύσεων των προτεινόμενων παραγωγικών έργων .  Από την αξιολόγηση και διερεύνηση αυτή μπορεί να αποκλεισθούν Τεχνικά Έργα που είναι λιγότερο αποδοτικά, εμποδίζοντας, τόσο την εκτέλεση άλλων έργων που θα εκάλυπταν πλέον επείγουσας φύσης ανάγκες και θα ήταν αποδοτικότερα, όσο και την έγκαιρη επιστροφή των διατιθεμένων οικονομικών πόρων, καθώς και την ορθή κάλυψη αυτών τούτων των αναγκών που καλούνται τα έργα αυτά να καλύψουν.

Οι προϋπολογισμοί του κράτους είναι εικονικοί,  δεν  απαντούν στις σοβαρές χρηματοπιστωτικές κρίσεις, όπως αυτή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί την πραγματική οικονομία, ενώ οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε επικίνδυνη συρρίκνωση του ΠΔΕ, δεν αξιοποιούν τα ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ανατροφοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης. Συντάσσονται με σκοπιμότητες, οι οποίες εν μέρει απορρέουν από μια διαρκή «προεκλογική» λογική.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οικοδομή

 • Καταγραφή όλου του δομημένου περιβάλλοντος και δημιουργία ταυτότητας (πράσινο κουτί) όλων των κατασκευών με προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια
 • Προσδιορισμός της επικινδυνότητας κτηρίων συνάθροισης κοινού. Αντισεισμική προστασία των κτηρίων, με πιλοτικές εφαρμογές σε δημόσια κτήρια.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στα δημόσια κτήρια προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση.
 • Κίνητρα για την κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων.
 • Έμφαση στη συντήρηση του υπάρχοντος δομικού πλούτου [η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία πρώτη στην ιδιοκατοίκηση στην Ε.Ε.]. Υποχρεωτικός έλεγχος - συντήρηση του όλου κτιρίου.
 • Υιοθέτηση μέτρων στήριξης της «παράλληλης» βιομηχανίας (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, χάλυβας, αλουμίνιο, μια σειρά εξειδικευμένων καινοτόμων υλικών)
 • Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του Ελληνικού μοντέλου παραγωγής του χώρου.
 • Μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, με κίνητρα απόκτησης πρώτης κατοικίας και προς τους οικονομικά ασθενέστερους.
 • Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές - κατεδαφίσεις.

Υποδομές- Δημόσια Έργα

Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων αναδεικνύεται η ατμομηχανή εξόδου από την οικονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Για την Ελλάδα, που προσπαθεί να αναβαθμίσει τις υποδομές της, έχει ανάγκη από μικρά και μεσαία έργα στην περιφέρεια, έχει ανάγκη από μέτρα πρόληψης των συνεπειών, μελέτες και  έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές,  έχει μεγάλη σημασία η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων.

 • Αύξηση και αναδιάρθρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ανακατανομή πόρων κα επενδυτικών προτεραιοτήτων, εκσυγχρονισμό του θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου και εξυγίανσή του με τη διαγραφή μη επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 • έργα τεχνικών υποδομών : εκτός από τα δρομολογημένα εθνικής κλίμακας μεγάλα έργα υποδομής και υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης -τεκμηριωμένα- των αναθεωρημένων στόχων των Προγραμμάτων, ένταξη έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Π/Υ μικρότερου των 5 εκ. € και αναθέρμανση των περιφερειακών κατασκευαστικών αγορών που έχουν συρρικνωθεί δραματικά την τελευταία διετία.
 • κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ
 • ενεργοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς(Ν. 3614/2008) με κατεύθυνση -εκτός από τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές με μικρά έργα μη επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ - και στις Περιφέρειες Στ. Ελλάδας και Ν. Αιγαίου που δεν καλύπτονται πλέον από την πολιτική της συνοχής (Περιφέρειες με Ακαθάριστο Προϊόν μεγαλύτερο του κοινοτικού μ.ο.)
 • Έμφαση σε έργα κοινωνικής υποδομής, αστικών αναπλάσεων, ΟΤΑ.

 

 

 

Τιμολόγηση των έργων - Γενικοί και ειδικοί όροι

Να προωθηθεί η εφαρμογή συστήματος που περιλαμβάνει :

· πλήρεις αναλύσεις εργασιών

· κατάλογο εγκεκριμένων τεχνικών οδηγιών

· κατάλογο προτύπων για υλικά και διαδικασίες

· αξιόπιστο σύστημα εφαρμογής στην τιμολόγηση της κάθε εργασίας

Συστήματα Δημοπράτησης και ανάθεση έργων -ΣΔΙΤ

· Το σημερινό σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης έργων χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις - εξειδικεύσεις.

· Για τη δημοπράτηση των έργων να υπάρχουν πλήρεις και εφαρμόσιμες τεχνικές μελέτες.

 • Άμεση χρηματοδότηση της σύνταξης των φακέλων έργων στο αρχικό τους στάδιο (αντίστοιχο μιας προκαταρκτικής μελέτης) και από τη φάση της σύλληψης της ιδέας υλοποίησης ενός έργου. Αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξουν ιεραρχήσεις, προτεραιότητες και ασφαλής χρηματοδότηση.
 • Η κατασκευή έργων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δεν πρέπει να αφαιρεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Να γίνει άμεση απεμπλοκή μιας σειράς μικρομεσαίων δημοσίων έργων (ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σχολικά κτίρια) από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ και η επανένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
 • Το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων να ισχύει καθολικά για όλα τα έργα που κατασκευάζονται για λογαριασμό του δημόσιου τομέα.

Η διαφάνεια στα δημόσια έργα

· Να καθιερωθεί δελτίο ταυτότητας έργου που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου.

· Να συσταθεί παρατηρητήριο για τα έργα που εκτελούνται, καθώς και την έγκαιρη δημοσιοποίηση κυλιόμενου προγράμματος μελετών που θα προκηρύσσονται ανά εξάμηνο.

 

Υλοποίηση των συμβάσεων. Επίβλεψη-Παρακολούθηση των έργων. Ευθύνες και θεσμική προστασία

· Να  ενισχυθεί η δημόσια διοίκηση ώστε να παίξει ενεργητικά το ρόλο της στην παραγωγή του δημοσίου έργου

· Να  ενισχυθεί η επίβλεψη των έργων με τη παρουσία του μελετητή στη διάρκεια του έργου με συμβουλευτικό - βοηθητικό ρόλο, αλλά και ευθύνη για τις οικονομικές προβλέψεις της μελέτης του

· Να τροποποιηθούν οι εξοντωτικοί για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές όροι συμμετοχής τους σε έργα που δεν συνδέονται με την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2007-13

Ποιοτική και ποσοτική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)

Με έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων (επιβαλλόμενες από διεθνή οικονομική κρίση), ολοκληρωμένη πολιτική στην Ψηφιακή Σύγκλιση και μεσο -μακροπρόθεσμη πολιτική και στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ΜΜΕ στην πλειονότητά τους.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών ανισοτήτων που προβλέπεται και θεσμικά.

Αναθεώρηση-τροποποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραμμάτων

α)  Τροποποίηση του Ν. 3614/2008 για τα ΣΔΕ

Το ΤΕΕ είχε εξ αρχής επισημάνει το βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής αλλά και σε λειτουργία νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13 : διαχειριστικές αρχές 1ου και 2ου επιπέδου, νέοι Ενδιάμεσοι Φορείς, νέες Α.Ε., αλληλο-εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κεντρικούς φορείς και φορείς κέντρου -περιφέρειας, μεγάλο διαχειριστικό κόστος, κ.α.

 • Ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα με σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και τους φορείς
 • Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο
 • Διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους στις επί μέρους επιλογές και αποφάσεις
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης συνολικά και σε μόνιμη βάση

β)  Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων

Το ΤΕΕ αναγνώρισε ως ένα από τα θετικά σημεία του Νόμου 3614/08 την αντιμετώπιση, για πρώτη φορά, της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων, σημείο όπου έχει εντοπισθεί από δεκαπενταετίας το πρόβλημα έγκαιρης υλοποίησης και απορρόφησης πόρων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ για απλούστευση των διαδικασιών κατά το μεταβατικό στάδιο (μέχρι την θέση σε ισχύ των προτύπων επάρκειας του ΕΛΟΤ), με την οποία καταστρατηγούνται τα παραπάνω.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση για τη συντήρηση του λοιπού Εθνικού δικτύου πλην Αυτοκινητοδρόμων
 • Ψήφιση νόμου για τη σύγχρονη διοικητική και λειτουργική κατάταξη των οδών (σν βρίσκεται στα συρτάρια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από το 2000).
 • Λειτουργία των δέκα επτά ΣΕΑ (Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών) που προβλέπονται βάσει του προγραμματισμού της ΕΟΑΕ για την Εγνατία Οδό η οποία σε μήκος 670 χλμ. δεν διαθέτει ούτε ένα.
 • Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης έργων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας και μείωσης της επικινδυνότητας των Μελανών Σημείων στα υπόλοιπα 6.000 χλμ του Εθνικού δικτύου, πέραν αυτών που έχουν υλοποιηθεί σε μήκος 2.000 χλμ.
 • Λειτουργία των πρώτων Σταθμών Ελέγχου Οχημάτων Επικινδύνων Εμπορευμάτων στο Διευρωπαϊκό Οδικό δίκτυο (με δεδομένες τις υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε. από το 2003).
 • Μέτρα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας, το οποίο επιδεινώνεται ραγδαία με την είσοδο 150.000 νέων οχημάτων κατ' έτος. Οι ρυθμοί αυτοί οδηγούν μαθηματικά στο "πλήρες μποτιλιάρισμα" σε 2-3 χρόνια.
 • Μέτρα για την ενθάρρυνση της πεζής κυκλοφορίας καθώς και των ποδηλάτων.
 • Δημιουργία:

- πεζοδρόμων

- οδών ήπιας κυκλοφορίας

- ποδηλατοδρόμων

- αναπλάσεων και αύξησης των χώρων πρασίνου σε συνδυασμό με περιοχές ήπιας κυκλοφορίας.

 • Άμεση σύνταξη Προδιαγραφών Ισόπεδων και Ανισόπεδων Κόμβων για να σταματήσουν να παρατηρούνται άστοχες ή πλημμελείς διαμορφώσεις Κόμβων (πάνω από 25% των ατυχημάτων συμβαίνουν στους Κόμβους βάσει διεθνών στοιχείων). Λήψη μέτρων σε υφιστάμενους Ισόπεδους Κόμβους στους οποίους σημειώνονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
 • Αποκατάσταση των ελλείψεων σε επίπεδο πληροφοριακής και οριζόντιας Σήμανσης και Ασφάλισης στο υπόλοιπο, πλην αυτοκινητοδρόμων, οδικό δίκτυο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ως βιομηχανία ορίζουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ύπαρξη και την ανάπτυξη του βασικού παραγωγικού ιστού της χώρας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην αγορά οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις στη σύμμειξη προϊόντων της μεταποίησης και υπηρεσιών και στην αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση ανάδειξης νέων κλάδων και νέων επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες (συμβουλευτικές, μελετητικές, σχεδιαστικές, χρηματοοικονομικές κ.α.).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού που συντελείται στη δομή της βιομηχανίας και της οικονομίας είναι η αύξηση του ειδικού βάρους της γνώσης στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.

 • Να διευρυνθεί ο εκσυγχρονιστικός πυρήνας της σημερινής βιομηχανίας και να αναδειχθούν νέες οικονομικές δραστηριότητες και νέοι κλάδοι που αξιοποιούν τη γνώση και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Χρειάζεται εντατικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας, προκειμένου η ελληνική παραγωγή να απεγκλωβιστεί από τη διπλή ανταγωνιστική πίεση που δέχεται - από «φθηνούς παραγωγούς» (δηλαδή από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες φθηνού κόστους εργασίας που δεν είναι πια μόνον ανειδίκευτη) και από ποιοτικά υπέρτερους παραγωγούς. Να υποστηρίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη, σε σχέση με την οργάνωση, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση.
 • Να υποστηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακοί κλάδοι.
 • Αξιοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγοεπισκευαστικής) με ανάθεση εθνικών προγραμμάτων προμήθειας, όπως κάνουν οι άλλες χώρες της Ε.Ε.
 • Ενίσχυση και στήριξη της απασχόλησης με διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων.
 • Να δοθεί βαρύτητα στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων από τις βιομηχανικές/επιχειρηματικές δραστηριότητες, να γίνονται τακτικοί συστηματικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και οδηγιών.
 • Να εφαρμόζεται και να ελέγχεται η εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών σε όλα τα στάδια των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βασικές δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας κατά 20% και μερίδιο των ΑΠΕ στο 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, πρέπει να αποτελούν και τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Χρειάζεται προσδιορισμός ενός  θεσμικού πλαισίου που θα οριοθετεί πλήρως το σύνολο των ενεργειών, από τους κανονισμούς έως τα χρηματοοικονομικά πλαίσια και δεν θα παραπέμπει σε παράλληλα κείμενα χρηματοδοτήσεων, αδειοδοτήσεων κλπ. Οι ΑΠΕ και γενικότερα η ενέργεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας για άμεσο και εύκολο πλουτισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας (όπως και νερού, η ανακύκλωση υλικών) είναι λίθος μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Η τιμολογιακή πολιτική δεν πρέπει να αγνοεί το εντεινόμενο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχιας, στα όρια της οποίας εντάσσονται όλο και μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Το Ελληνικό Δημόσιο να έχει τον στρατηγικό έλεγχο του τομέα.

Για την υλοποίησή τους προτείνονται για κάθε ενεργειακό τομέα συγκεκριμένα μέτρα:

Πετρέλαιο

 • Προώθηση μαζικών επιβατικών μεταφορών σε βάρος των ιδιωτικών αυτοκινήτων-επέκταση και ευρεία χρήση ηλεκτροκίνητων τραίνων
 • Διείσδυση αποδοτικότερων κινητήρων - υβριδικών τεχνολογιών - χρήση φυσικού αερίου (προτεραιότητα στα λεωφορεία Φ.Α. και στην αντικατάσταση των βαρέων φορτηγών παλαιάς τεχνολογίας)
 • Διείσδυση βιοκαυσίμων στο 10% των πετρελαιοειδών το 2020
 • Προώθηση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση- ψύξη (τριπλασιασμός έως το 2020)
 • Εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση στα κτίρια (εφαρμογή ΚΕΝΑΚ κλπ). Η παραγωγή θερμότητας και ψύξης με χρήση ΑΠΕ πρέπει να έχουν καθολική εφαρμογή, ιδιαίτερα στο κτηριακό τομέα. Η απαίτηση για μετά το 2018 είναι το μηδενικό ισοζύγιο για τα κτήρια.

Φυσικό Αέριο

 • Επέκταση δικτύων για την ευρύτερη δυνατή χρήση του στις πόλεις και βιομηχανίες (από το σημερινό 30% στο 55%)
 • Μείωση του ποσοστού χρήσης του στην ηλεκτροπαραγωγή (από το σημερινό 70% στο 45%, όπως όλες σχεδόν οι άλλες χώρες της Ε.Ε.)
 • Αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης LNG

Ηλεκτρισμός

 • Προώθηση του προγράμματος κατασκευής των νέων μονάδων της ΔΕΗ για την απόσυρση των παλαιών ρυπογόνων και αντιοικονομικών μονάδων της (περίπου 2500MW) το ταχύτερο δυνατόν
 • Προώθηση ΑΠΕ (προτεραιότητα στα αιολικά) μέχρι τα όρια ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος (Διασύνδεση Κυκλάδων και άλλων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα- ενίσχυση γραμμών μεταφοράς και δικτύων προς τις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού). Ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας.
 • Αξιοποίηση του σημαντικού αναξιοποίητου υδροδυναμικού με ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων πολλαπλού σκοπού. Κατασκευή αντλητικών υδροηλεκτρικών έργων που επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ
 • Ο Διαχειριστής Δικτύου να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές στο δίκτυο για να διευκολυνθεί η διείσδυση των ΑΠΕ.

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο χωρικός σχεδιασµός περιλαµβάνει µέτρα συντονισµού των χωρικών επιπτώσεων άλλων τοµεακών πολιτικών, ώστε να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ των περιφερειών και να ελεγχθεί η αλλαγή χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Στον χωρικό σχεδιασµό περιλαµβάνονται στοιχεία εθνικού και διακρατικού σχεδιασµού, περιφερειακής πολιτικής και σχεδιασµού, καθώς και λεπτοµερή σχέδια χρήσεων γης.

 • Ανάγκη συµµετοχής της χώρας µας στις διαδικασίες και στα όργανα διαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της χωροταξίας και του χωρικού σχεδιασµού, σε διακρατικά και διαπεριφερειακά δίκτυα της ευρύτερης περιφέρειάς µας.
 • ανάπτυξη διασυνοριακών / διακρατικών συνεργασιών σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος.
 • αύξηση της εξουσίας και των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών διαχειριστικών αρχών, µε παράλληλη διατήρηση της ελεγκτικής δράσης στην κεντρική εξουσία. Στήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της ποιότητας ζωής των τοπικών περιφερειακών κοινωνιών.
 • βελτίωση της εφικτότητας του σχεδιασµού.
 • δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς τις εξής κατευθύνσεις:
 • Ενεργή διαχείριση υφιστάµενων προστατευόµενων ζωνών και προσδιορισµός νέων περιοχών για ειδική περιβαλλοντική προστασία, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών στις οποίες το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον υφίσταται πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. ακτές, παραποτάµιες και παραλίµνιες ζώνες, περιοχές αρχαιολογικών χώρων, περιοχές φυσικού κάλλους, κλπ.)
 • Ανακύκλωση, µείωση παραγωγής αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων. Συνδυασµός φορολογικών, ρυθµιστικών και χωρικών µέτρων.
 • Σχεδιασµός προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. Συντονισµένη χωρική προσέγγιση µε έµφαση στο τοπικό επίπεδο, ειδικότερα στον τοµέα της χρήσης του εδάφους.
 • Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, µε έµφαση στις υποβαθµισµένες βιοµηχανικές και τουριστικές περιοχές, στις αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές, στις ορεινές, νησιωτικές και παραµεθόριες περιοχές.
 • Αστική ανανέωση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων πόλης και των εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών ζωνών. Προώθηση της επαναξιοποίησης του εγκαταλελειµµένου και κενού αστικού εδάφους.
 • Συµµετοχή των πολιτών
 • Συνεργασία µεταξύ κεντρικών πόλεων και γύρω δήµων για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, ή τη χωροθέτηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
 • Προώθηση πολυκεντρικότητας σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ιεραρχηµένων αστικών δικτύων. Ενίσχυση, πέρα από τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, και των µεσαίων και µικρών πόλεων.
 • Αντιµετώπιση των ελλείψεων στο στεγαστικό τοµέα, µέσω προώθησης της οργανωµένης κατασκευής νέων κατοικιών. Προώθηση και στήριξη των σχετικών φορέων.
 • Ανακούφιση των προβληµάτων που συνδέονται µε τον τοµέα της κυκλοφορίας, µέσω µεταξύ άλλων βελτίωσης της αλληλεξάρτησης των περιοχών κατοικίας και των θέσεων εργασίας, προώθησης της χρήσης των ΜΜΜ στον αστικό και περιφερειακό χώρο και µετατόπισης των υπεραστικών µεταφορών σε µέσα σταθερής τροχιάς και σε θαλάσσιες οδούς.
 • Παρακολούθηση με αυτόματο τρόπο και χρήση δορυφορικών εικόνων της δόμησης και εντοπισμό της αυθαίρετης.
 • Διαρκής έλεγχος των κατασκευών, με πρόβλεψη σύστασης υπηρεσίας ελέγχου των κατασκευών σε επίπεδο περιφέρειας ή και δήμου. Υποχρεωτικός έλεγχος όλων των νέων κατασκευών στη φάση των τοιχοποιιών και στη φάση οριστικής παραλαβής για την αποφυγή και νέας γενιάς αυθαιρέτων.
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τις άδειες δόμησης.
 • ΠΔ για το ΜΗΚΙΕ (Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων)
 • Διάταξη για τον έλεγχο οικιστικής νομιμότητας των μεταβιβαζομένων δομημάτων
 • Επιτάχυνση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων
 • Κωδικοποίηση νομοθεσίας, επιτελικός - ερμηνευτικός ρόλος της ΔΟΚΚ
 • Αναθεώρηση του ΓΟΚ
 • Υπηρεσία κατεδαφίσεων.

Σε προτεραιότητα και ως προϋπόθεση:

 • Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέχρι το 2025.
 • Καμία περιοχή εκτός σχεδιασμού και προσδιορισμού χρήσεων γης.
 • Μέχρι τότε κατάργηση των παρεκκλίσεων και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
 • Ρεαλιστικά, ειλικρινή και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.
 • Ολοκλήρωση/ επικαιροποίηση ρυθμιστικών σχεδίων μεγάλων πόλεων και Αθήνας.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • Εκσυγχρονισμός του κράτους σε θέματα Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών.
 • Επίσπευση των εργασιών μετάφρασης των Ευρωπαϊκών Προτύπων.
 • Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης για πρόσβαση στα πρότυπα του ΕΛΟΤ μέσα από ευέλικτες μορφές διάθεσης αυτών (π.χ. και μέσω της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ).
 • Ενίσχυση των Φορέων του Δημοσίου, που έχουν σχετικές με την ποιότητα εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες.
 • Συστηματική εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης των τεχνικών έργων με έμφαση αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και προσαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και εξασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες βεβαίωσης προσόντων φυσικών προσώπων.
 • Βελτίωση της υποστήριξης των ΜΜΕ παραγωγών σε θέματα εφαρμογής της Τυποποίησης, ιδιαίτερα στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
 • Άμεση σύσταση Φορέα Εποπτείας της Αγοράς. Να εξασφαλίζεται η συμφωνία των κυκλοφορούντων προϊόντων και υλικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα όπου αυτό απαιτείται.
 • Προβολή των προτύπων που αναφέρονται στα επιτρεπτά όρια ρύπων, μεθοδολογιών μέτρησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ορθών τακτικών διαχείρισης απορριμμάτων. Το ίδιο για τα πρότυπα που αναφέρονται στα τρόφιμα.
 • Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά, καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων δομικών προϊόντων με μέτρα όπως:

ü Επιτάχυνση του ρυθμού της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ιδιαίτερα της Οδηγίας των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ.

ü Άμεση προώθηση της πιστοποίησης των δομικών προϊόντων.

ü Εξασφάλισης ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικά πρότυπα όπως π.χ.  στους Ευρωκώδικες.

ü Οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των πολιτών, των φορέων των μηχανικών και των αρμοδίων υπηρεσιών, κυρίως για την σήμανση CE.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ø Στην 15ετία από την έναρξη σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου έχει ολοκληρωθεί μόνο το 17% του έργου (σε έκταση της χώρας το 6%), ενώ με βάση το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης των αστικών κέντρων θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2012 μόνο το 40% του έργου (σε έκταση της χώρας το 10%)

Ø Στην 30ετία και πάνω από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου  - «περί οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δημοσίων δασικών εκτάσεων» (Ν. 248/76), «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει διατάξεων της χώρας» (Ν. 998/79) - δεν έχει τελεσίδικα οριοθετηθεί καμία δημόσια δασική έκταση, δεν έχει κυρωθεί ούτε ένας δασικός χάρτης στο σύνολο της χώρας

Ø Στην 70ετία από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου καθορισμού αιγιαλού και παραλίας υπάρχει θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας μόνο για το 20% της ελληνικής ακτογραμμής

Ø Στην 5ετία λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων ως Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε ως μεταβατική λύση στο θεσμό αλλά αντίθετα το όλο σύστημα έχει προσθέσει στις συναλλαγές κόστος χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα και αρκετές φορές μάλιστα «εκσυγχρονισμένη» γραφειοκρατία

1. Ίδρυση Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς της χώρας

Το προϋπολογιζόμενο  συνολικό κόστος λειτουργίας των Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων (μισθοδοσία, τεχνικό τμήμα, ενοίκια, κλπ) μπορεί να καλυφθεί από το σύνολο των εσόδων, όπως αυτά μέχρι σήμερα έχουν καθοριστεί και εισπράττονται, χωρίς να υπολογίζονται στα έσοδα οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων π.χ. ΤΑΧΔΥΚ.

2. Οργάνωση του ΟΚΧΕ ως φορέα λειτουργίας του ψηφιακού Εθνικού Κτηματολογίου στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας.

Επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις ΟΚΧΕ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ώστε ο ΟΚΧΕ να οργανώσει την εκ του νόμου αρμοδιότητά του για την υποστήριξη και τον συντονισμό της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

3. Σύνταξη Δασικών Χαρτών και θεσμοθέτηση της γραμμής αιγιαλού στο σύνολο της χώρας στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου την επόμενη 4ετία.

Επανεπιβεβαίωση ή αποσαφήνιση από την νέα Βουλή του νομοθετικού πλαισίου σύνταξης δασικών χαρτών. Δασοκτόνοι έχουν αποδειχτεί όχι κυρίως οι νόμοι αλλά η θεσμική ασάφεια και κάθε εμπόδιο ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.

4. Προγραμματισμός ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου έως το 2016

Προαπαιτήσεις για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου προγράμματος αποτελούν:

I. Η ύπαρξη θεσμικών γραμμών (δασικός χάρτης και γραμμή αιγιαλού)

II. Η ολοκλήρωση και αξιοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, αναγκαίου για  την αποφυγή περαιτέρω καταλογισμών σε βάρος της χώρας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση

III. Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας της κτηματογράφησης. Με τα σημερινά δεδομένα δεν θα απαιτηθεί η χρηματοδότησή του από την Πολιτεία, αν όλοι οι ανταποδοτικοί πόροι αξιοποιηθούν για τη σύνταξη του, όπως και προβλέπεται. μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τα δημόσια οικονομικά περίοδο της χώρας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στη Ελλάδα παρατηρείται η εξής διεθνής πρωτοτυπία, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια. Η χώρα είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,  η ανεργία των νέων επιστημόνων αυξήθηκε ραγδαία.

Η βάση του προβλήματος προέρχεται από το μοντέλο ανάπτυξή της το οποίο, αν και έχει ιστορικές ρίζες, τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στο δανεισμό και την υπερχρέωση του κράτους και των νοικοκυριών, στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χωρίς σχέδιο και όραμα, στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας και στην εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος.

Οι ανάγκες για αξιοποίηση των μηχανικών και των επιστημόνων είναι δεδομένες. Η χώρα υστερεί στις υποδομές, στην τεχνολογική της ετοιμότητα, στην καινοτομία και στην οργάνωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 • Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση του ρόλου και των συνθηκών απασχόλησης των μηχανικών και των επιστημόνων αποτελεί τον καταλύτη για την πανθομολογούμενη αλλαγή που απαιτείται στο μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας. Δηλαδή, από το μοντέλο του μεταπρατισμού και της κατανάλωσης προς το μοντέλο της παραγωγικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 • Το κριτήριο απασχόλησης και αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων πρέπει να αποτελεί οριζόντια απαίτηση για όλες τις στρατηγικές και τα μέτρα ανάπτυξης της Χώρας.
 • Μόνιμη και όχι περιστασιακή απασχόληση μηχανικών, χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η ανταποδοτικότητα και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξαρτάται από την εξασφάλιση σταθερότητας στην απασχόλησή.
 • Προστασία και αναβάθμιση του ρόλου των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών. Ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Χώρας. Είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν μόνιμα πολλαπλά κίνητρα για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, για εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού, για εταιρικές συνεργασίες. Αναβάθμιση του επιπέδου των μελετών, διατήρηση των ελαχίστων ορίων αμοιβών. Υπεράσπιση ενός φορολογικού συστήματος που είναι αποδοτικό για το κράτος και δίκαιο για τους μηχανικούς. Αύξηση του ατομικού αφορολόγητου ορίου.
 • Στρατηγική ανάπτυξης και επιστήμονες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με μόνο πιλότο την ελεύθερη αγορά και το κέρδος των επιχειρήσεων. Απαιτείται να συγκεντρώσει την προσπάθειά της σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο δεν προέκυψε ούτε από τα 4 ΚΠΣ που σχεδιάστηκαν.


Ένα παράδειγμα - Τουριστική Ανάπτυξη

Η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό και διαθέτει πολλαπλά τουριστικά πλεονεκτήματα. Η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει οργανωμένες παρεμβάσεις οι οποίες διασφαλίζουν τον φυσικό και ανθρωπογενή πλούτο της. Ενδεικτικές δράσεις οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν / χρηματοδοτηθούν και αφορούν κυρίως μηχανικούς:

 • Πολεοδομικές - Χωροταξικές μελέτες
 • Αναβάθμιση κτιρίων αλλά και εγκαταστάσεων κτιρίων (αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων, προσαρμογή πρόσοψης καταλυμάτων στο περιβάλλον, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, προληπτική συντήρηση)
 • Έργα συλλογής και εξοικονόμησης νερού
 • Βιολογικοί καθαρισμοί, επεξεργασία στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση
 • Έργα προστασίας - ανάδειξης δασικού πλούτου, παραλίων κλπ. Αναβάθμιση Πρόσβασης (δρόμοι, Λιμενικά έργα, Αεροδρόμια, Ελικοδρόμια, προσαρμογή - συντήρηση σκαφών για περιηγήσεις κλπ)
 • Τυποποίηση, πιστοποίηση, ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων

Οι παραπάνω επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ενεργοποίηση  πολλαπλών άλλων επιστημονικών τομέων (Τουριστικό Management, Πολιτιστικό management, Εκπαιδευτικοί - σχολεία με στόχο την επιμόρφωση του πληθυσμού σε ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία και αναβάθμιση τουριστικής συνείδησης κλπ) μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες υψηλού επιπέδου και να αναβαθμίσουν τον τουριστικό προορισμό.

Ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα. Η Πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίσει αξιοπρεπή ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα μέσα από ειδικά προγράμματα όπως:

 • Επιδότηση για εξοπλισμό έναρξης επαγγέλματος (λογισμικό, συσκευές, όργανα μετρήσεων κλπ)
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης / εξειδίκευσης
 • Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών
 • Επιδοτούμενες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας με πλήρη δικαιώματα, ιδιαιτέρως σε ΜΜΕ επιχειρήσεις

 

Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

 • Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας, επαναπροσδιορισμός του ως συμβούλου και αποποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων του.
 • Επανακατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, με βάση τους κινδύνους που ενέχουν.
 • Απαίτηση για υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των τεχνικών ασφαλείας.
 • Επιμόρφωση των Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Ενοποίηση των 3 κλάδων (κοινωνικού, τεχνικού, υγιειονομικού) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Προτυποποίηση των διαδικασιών πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Υιοθέτηση ενιαίου δελτίου αναγγελίας εργατικού ατυχήματος για όλες τις επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη ίδρυση και λειτουργία ειδικού φορέα, επιφορτισμένου με την μελέτη και ανάλυσή τους.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
 • Αλλαγές σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 • Πλήρης μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της τεχνικής εκπαίδευσης. Για όλες να υπάρχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Να μην υπάρχουν κενά στην παραγωγή του αναγκαίου τεχνικού δυναμικού.
 • Χωροταξική και θεματική αναδιάταξη και σύμπτυξη των ΑΕΙ σε όλη τη χώρα. Σύνδεση τους με τις ανάγκες και προοπτικές προόδου της χώρας.
 • Μία ταχύτητα μηχανικών από τα ΑΕΙ με πέντε χρόνια ενιαίων σπουδών, εργαστήρια, επίπεδο καθηγητών, χρηματοδότηση αντίστοιχη των Πολυτεχνικών Σχολών. Μεταβατικές διατάξεις που δεν θα αδικούν κανένα.
 • Το τεχνικό έργο παράγεται συνήθως, πλέον, από ομάδα όπου συνεργάζονται όλες οι βαθμίδες τεχνικών. Για όλους πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, ρόλων και ευθυνών. Για όλους η εργασία είναι ενδιαφέρουσα, σημαντική και σύνθετη, αφού απαιτεί ένα επίπεδο αλληλο-συνεννόησης και αφομοίωσης της νέας τεχνολογίας.
 • Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι αντίστοιχες των αναγκών που θα κληθούν να καλύψουν, της απασχόλησης που θα έχουν.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπορεύονται για τους αποφοίτους ΑΕΙ από το γνωστικό τους υπόβαθρο.
 • Στήριξη των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος.
 • Να μην υπάρχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα νησίδες όπου δεν μπορεί να παρέμβει το ελληνικό κράτος.
 • Δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρξουν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που να παρέχουν σπουδές μηχανικών, αντίστοιχες αυτών που επιτάσσει το Δημόσιο Συμφέρον και η ασφάλεια των κατασκευών.
 • Διαρκής αναβάθμιση των Πολυτεχνικών Σχολών, αντιπαλότητα σε κάθε μέτρο που οδηγεί στην υποβάθμιση τους.
 • Η ανάπτυξη, αφομοίωση και εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογιών είναι απόρροια της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 • Ανθρώπινες συνθήκες ζωής και πρόνοιας για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση, ικανή για να στηρίξει την κοινωνική πολιτική σε κρατικό επίπεδο και την καταβολή των εισφορών σε ατομικό.
 • Δημόσιος, κοινωνικός, αναδιανεμητικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Εφαρμογή τριμερούς χρηματοδότησης.
 • Το ΤΣΜΕΔΕ υπήρξε το πλέον υγιές Ταμείο έχοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες. Να επεκταθούν αυτές και στα άλλα ταμεία.
 • Τα αποθεματικά των ταμείων να αξιοποιούνται υπέρ αυτών.
 • Απαιτείται σαφής και νομοθετημένη εγγύηση, από την Πολιτεία, του συνόλου των κατατεθειμένων στο τραπεζικό σύστημα (κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος) διαθεσίμων των ασφαλιστικών Ταμείων.
 • να απαγορευθεί η ρευστοποίηση, σ' ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μετοχικών η ομολογιακών αξιών.
 • Να μη χρησιμοποιηθούν τα ταμιακά διαθέσιμα οποιουδήποτε τομέα των 13 νέων (υπερ)Ταμείων, για την κάλυψη αντίστοιχων ταμιακών αναγκών άλλου τομέα του ίδιου (υπερ)Ταμείου.
 • Καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.
 • Οικονομίες κλίμακας. Έλεγχος στην τιμολόγηση των φαρμάκων και των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ενιαίος κλάδος υγείας σε πρώτη φάση όλων των επιστημόνων με πλήρη μηχανογράφησή του στη φάση λειτουργίας του, με στόχο την ενοποίηση του κλάδου για όλους τους ασφαλισμένους
 • Καμία αύξηση σε περίοδο κρίσης των εισφορών των ασφαλισμένων.
 • Να κτυπηθεί η εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή και αυθαιρεσία. Να καταβάλει το κράτος τις υποχρεώσεις και τα χρέη. Όχι με νομοθετικές ρυθμίσεις παράκαμψη των θεσμοθετημένων εισφορών προς τα Ταμεία.
 • Λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με ανακατανομή των υφιστάμενων εισφορών των ασφαλισμένων του.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το περιβάλλον χρειάζεται άμεσες και στοχευμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα και πόρους, με δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων, καθώς και ολόπλευρη ενίσχυση των υπηρεσιών που επιβλέπουν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως και των μηχανισμών ελέγχου.

Φυσικές καταστροφές

 • Δημιουργία ενός Εθνικού - ενιαίου - Φορέα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης από φυσικές καταστροφές
 • Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας
 • Να κηρυχθούν τα καμένα δάση αμέσως αναδασωτέα, χωρίς παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις και να προχωρήσουν με βάση εθνικό σχέδιο οι αναδασώσεις.
 • Να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες που έχουν ήδη συνταχθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου μέσα στο 2008.
 • Να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα άμεσου
  εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας έρευνες και μεθόδους που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα (πανεπιστημιακά ιδρύματα, Αστεροσκοπείο κλπ.)..
 • Παράλληλα να συσταθεί Μόνιμη Επιτροπή για τη συλλογή, σύνθεση, ερμηνεία και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για τις μεγάλες πυρκαγιές, την τεκμηρίωση και εφαρμοσμένη έρευνα. κ.ά.

Κλιματική Αλλαγή

 • Προστασία των ελεύθερων χώρων, της πρόσβασης στις δασικές εκτάσεις και τους αιγιαλούς.

· Αξιοποίηση ως πάρκων των χαρακτηρισμένων Μητροπολιτικών πάρκων.

 • Yπουργείο Περιβάλλοντος, ως αναγκαία αλλά όχι, από μόνη της, και ικανή συνθήκη για τη χάραξη και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

Βιοποικιλότητα

 • ίδρυση ανεξάρτητου κρατικού Επιστημονικού Φορέα Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας
 • οργάνωση κρατικού Δικτύου Καταγραφής - Μελέτης - Παρακολούθησης Οικοσυστημάτων και Υγροτόπων, καθώς και της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, καθορισμός κανόνων διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Προάσπιση της  Συνταγματικής ρύθμισης για  το περιβάλλον (άρθρο 24)

Διαχείριση υδατικών πόρων

 • συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη εξοικονόμησης νερού ύδρευσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης από τις ΔΕΥΑ
 • μέτρα για την λειψυδρία με την διαχείριση της ζήτησης
 • ενίσχυση της υδατικής έρευνας
Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Σήμερα παράγονται περί τους 4,8 εκατομμύρια τόνους Α.Σ.Α. ετησίως, που περιλαμβάνουν κυρίως τα απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες, καθώς και ένα μέρος των στερεών αποβλήτων που παράγονται από εμπορικές δραστηριότητες, με προοπτική να φθάσουν τα 5,2 εκατομμύρια τόνους το 2016.

 • Να υιοθετηθούν διαφανέστερες και πλέον αξιόπιστες στάσεις για το ξεπέρασμα εμποδίων όπως αυτά της κοινωνικής αποδοχής.
 • Να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των μελετητών στο έργο τους χωρίς παρασκηνιακές παρεμβάσεις καθοδήγησης των τελικών αποτελεσμάτων, κύρια ως προς το ζήτημα των χωροθετήσεων.
 • Να συνεκτιμάται η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.
 • Να αναπτυχθούν προγράμματα (από τους ΟΤΑ) με διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

Ερημοποίηση - λειψυδρία

Μείζονες ρυπάνσεις (π.χ.  Ασωπός - Μαλιακός)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Βέροια 17-9-2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Οικολογική Ομάδα Βέροιας, για ακόμη μια φορά θέλει να τονίσει ότι και σ ΄αυτές τις εκλογές, δεν συντάσσεται ούτε και συμμετέχει σε κάποιον εκλογικό συνδυασμό. Ούτε και σ ΄αυτόν των Οικολόγων Πράσινων. Το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, είναι άρρηκτα  δεμένα στον τόπο μας και τα προβλήματά τους, άρα και η ανάπτυξη, δεν έχει χρώμα.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ!

Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου

Ρόδος 16-09-2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά τις αποκαλύψεις για εμπλοκή της Μαφίας

 

Να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των αποβλήτων

 

 

"Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα για εμπλοκή της ιταλικής Μαφίας στην υπόθεση ναυαγίων πλοίων που περιείχαν τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, αποδεικνύει για άλλη μιά φορά το πλέγμα της αδιαφάνειας που καλύπτει τη λειτουργία της πυρηνικής βιομηχανίας. Αποδεικνύει ακόμα το μέγεθος της ανευθυνότητας όλων όσοι διαχειρίζονται ραδιενεργά υλικά. Ακόμα και ο κατά τεκμήριο υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας Διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας κ Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι, υποχρεώθηκε πρόσφατα να τονίσει τις ευθύνες όλων των χωρών με πυρηνικά,καθώς δήλωσε οτι έχουν καταγγελθεί επισήμως πάνω από 1500 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών και οτι αυτό κατά τη γνώμη του είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αντιλαμβάνεται κανείς το πώς υποθηκεύεται το  Περιβάλλον, η Ειρήνη και η ίδια η Ζωή στον Πλανήτη, από την επιμονή ορισμένων στην αδιέξοδη επιλογή της πυρηνικής ενέργειας." Τη δήλωση αυτή έκανε ο Πρόεδρος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου Θανάσης Αναπολιτάνος, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα.

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου ζητά να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των ναυαγίων, μέσα από διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση της απειλής που ελλοχεύει. Ζητά -μπροστά και στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου- από τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν δημόσια  θέση για την πυρηνική ενέργεια και κατά πόσον θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών σταθμών στην περιοχή.

 

ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.

ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Η ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θηροφυλάκων εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη του για το τραγικό περιστατικό της Ηλείας στις 5/9/2009 που είχε σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία από κυνηγό - λαθροθήρα ενός συναδέλφου, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού και τον τραυματισμό δεύτερου συναδέλφου, συνδικαλιστή μέλους του Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου Σωματείου Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Ο δολοφόνος, λαθροθήρας, που ήταν κυνηγός, μέλος κυνηγετικού συλλόγου παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστός για την ιδιαίτερα παραβατική συμπεριφορά του, άνανδρα και εν ψυχρώ πυροβόλησε εναντίον των δύο συναδέλφων την ώρα που εκτελούσαν δημόσια υπηρεσία για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό που εξοργίζει είναι ότι για ακόμη μία φορά ο δράστης ήταν γνωστός κι΄ ενώ απειλούσε κατ΄ επανάληψη έναν θηροφύλακα δεν έκανε κανείς τίποτε για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Το περιστατικό αυτό συσχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που η ίδια η Πολιτεία επέλεξε να λειτουργούν οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας (θηροφύλακες) και έρχεται δυστυχώς να επιβεβαιώσει με το δραματικότερο τρόπο τις εκ των προτέρων επιφυλάξεις και διαμαρτυρίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των θηροφυλάκων για τη λειτουργία αυτή.

Τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που από τη μία η Πολιτεία τους ανέθεσε να ασκούν δημόσια υπηρεσία με αστυνομική εξουσία - καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων σε δημόσιες εκτάσεις υποχρεώνοντας τους να προβαίνουν σε συλλήψεις, κατασχέσεις μηνύσεις, ελέγχους κλπ, σε ένοπλους λαθροθήρες και σε διάφορους παράνομους για την εφαρμογή του νόμου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και από την άλλη τους άφησε απροστάτευτους και χωρίς καμία μέριμνα να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές.

Έτσι με την ανοχή αλλά και την προτροπή του κράτους οι θηροφύλακες εργάζονται ανεξάρτητα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (δασικές υπηρεσίες) αφού η υπηρεσιακή τους δράση καθορίζεται μόνο μέσα από τους κυνηγετικούς συλλόγους δηλαδή από ανθρώπους που ούτε νομικά έχουν καμία ευθύνη να διοικούν ανακριτικούς υπαλλήλους αλλά ούτε τη δυνατότητα να στηρίζουν υπαλλήλους με τέτοιες αρμοδιότητες, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα τους σε απομακρυσμένες δυσπρόσιτες ορεινές εκτάσεις χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένες περιοχές, δρώντας ένας ή το πολύ ανά δύο σε 24ωρη βάση, για να ελέγξουν το παράνομο κυνήγι και γενικότερα όλες τις παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον χωρίς καμία μέριμνα, και χωρίς καμία εκπαίδευση, και άοπλοι.

Όλα τα ανωτέρω η Ομοσπονδία μας είχε εγκαίρως γνωρίσει τόσο στον Υπουργό κ. Χατζηγάκη όσο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό (Φεβρουάριος 2009) στους οποίους τονιζόταν ότι η λειτουργία των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, με τις αρμοδιότητες που η Πολιτεία θέλει να τους προσδώσει, έξω από τις δασικές υπηρεσίες της χώρας και χωρίς την αρωγή των δασικών υπαλλήλων και γενικότερα χωρίς κρατική μέριμνα ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια τους. Δυστυχώς τις επιφυλάξεις αυτές οι αποδέκτες των εγγράφων αγνόησαν προκλητικά και τον Ιούλιο του 2009 ο Υπουργός Α.Α.&Τ. κ. Χατζηγάκης ακροβατώντας συνταγματικά εξέδωσε μία απαράδεκτη απόφαση με ασαφή περιεχόμενο με την οποία ιδρύθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο μία ανεξάρτητη ιδιωτική Θηροφυλακή - Δασοφυλακή για την εφαρμογή του νόμου σε δημόσιες εκτάσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και των βιοτόπων χωρίς όμως οργάνωση και υποδομή.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων είναι ξεκάθαρο ότι ηθικός αυτουργός της άνανδρης αυτής πράξης είναι η ασκούμενη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και που ενσυνείδητα και με ζήλο συνεχίζει και υπηρετεί ο σημερινός Υπουργός κ. Χατζηγάκης ο οποίος ανίκανος να διαχειριστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα τον Ιούλιο του 2009 επέλεξε να ικανοποιήσει ανεύθυνα και παράλογα αιτήματα για την αποκόμιση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Και αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από την προηγούμενη κατάσταση αφού δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη χρόνος από την ημέρα που ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κιλτίδης όταν ακόμη είχε την αρμοδιότητα για τα δάση και ενώ γνώριζε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας, σε δημόσια τοποθέτησή του δήλωνε με έπαρση πως οι ιδ. φύλακες θήρας υποχρεούνται να κάνουν συλλήψεις, κατασχέσεις, μηνύσεις οπουδήποτε και όποιοι δεν το κάνουν θα απολύονται άμεσα από τις κυνηγετικές οργανώσεις.  Και όλα αυτά για υπαλλήλους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται στις Ε.Σ.Σ.Ε. της χώρας και που εργάζονται κάτω από ένα καθεστώς επισφάλειας αφού μπορεί να απολύονται ανά πάσα στιγμή με συνοπτικές διαδικασίες αναιτιολόγητα από τους κυνηγούς χωρίς να έχει δικαίωμα παρέμβασης η Πολιτεία.

Τώρα η Πολιτεία επιβάλλεται να σταματήσει αυτήν την ανήθικη κατάσταση και να αναλάβει τις ευθύνες της τόσο απέναντι στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου και στο ανήλικο παιδί του όσο και σε όλους τους θηροφύλακες επιλύοντας το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θηροφυλάκων ζητά:

1. Την άμεση αποκατάσταση από το δημόσιο της οικογένειας του αδικοχαμένου συναδέλφου που έπεσε την ώρα του καθήκοντος εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

2. Έστω και τώρα την παραίτηση του Υπουργού Α.Α.Τ. κ. Σ. Χατζηγάκη.

3. Την κατάργηση της απαράδεκτης από κάθε άποψη Απόφασης του κ. Χατζηγάκη με αριθ. 103351/2412/9-7-09 (ΦΕΚ Β΄ 1377) και την ένταξη άμεσα των θηροφυλάκων στις δασικές υπηρεσίες της χώρας και τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της δασικής πολιτικής.

4. Την οργάνωση της Θηροφυλακής πάνω σε επαγγελματική βάση η οποία θα αποτελείται από σωστά εκπαιδευμένους, ένστολους και οπλισμένους υπαλλήλους για την προστασία των βιοτόπων, των κυνηγοτόπων και γενικότερα της άγριας ζωής της χώρας.

Ζητούμε την ύστατη στιγμή η Πολιτεία τουλάχιστον να κάνει το χρέος της και να αναλάβει τις ευθύνες της.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΕΣ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ!

Πλημμύρες, η φύση μας εκδικείται

 

Μετά τις πυρκαγιές ήρθανε οι πλημμύρες. Οι μέχρι στιγμής επιπτώσεις, η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες, στο οδικό δίκτυο, σε επιχειρήσεις...  Ο δρόμος Ερέτριας - Αλιβέρι έκλεισε...

Αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες ώρες στα χωριά που βρίσκονται κατά μήκος των ξεχειλισμένων ποταμών ήταν πρωτόγνωρο. Φοβόμαστε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή εάν δεν αλλάξουμε πολιτικές, πρακτικές, συνήθειες. Ως Κράτος και ως πολίτες.

Γιατί η φύση μας εκδικείται για την συμπεριφορά μας απέναντί της.

Γιατί καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε μια πραγματική πολιτική προστασίας των δασών, από καταπατήσεις και πυρκαγιές. Γιατί καμιά κυβέρνηση, καμιά αυτοδιοίκηση τοπική ή νομαρχιακή μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των περασμένων ετών δεν πήρε σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας και αναβάθμισης των δασών. Δεν πήρε κανένα μέτρο αντιμετώπισης των επερχόμενων πλημμυρών που θα έρχονταν κάποια στιγμή. Και ήρθαν.

 

Γιατί κάποιοι συνεχίζουν να καταπατούν τα δάση. Γιατί κάποιοι ασυνείδητοι μπαζώνουν τα ρέματα και χτίζουν αυθαίρετα κτίσματα δίπλα στα ποτάμια.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί έτσι.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία ότι πρέπει να μπει φρένο στις καταπατήσεις και στην αυθαιρεσία.

Πρέπει να υποχρεώσουμε κάθε εξουσία, είτε κεντρική είτε αυτοδιοικητική ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Και αν δεν μπορούν να τις αλλάξουμε.

Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της.

Με την κινητοποίησή της αλλά και με τις πολιτικές της επιλογές.

 

Χαλκίδα 12-9-2009

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ